Khiav Dim 30:14

Khiav Dim 30:14 HMOWSV

Txhua tus uas tuaj txheeb npe cov uas hnub nyoog nees nkaum xyoo rov saud, yuav coj nyiaj tuaj pub rau Yawmsaub.
HMOWSV: Vajtswv Txojlus - lus Hmoob Dawb - txhais tshiab xyoo 2004
Share