Daniel 7
NTR

Daniel 7

7
Viziunea celor patru fiare
1În primul an#1 Anul 553 î.Cr. al lui Belșațar, împăratul Babilonului, Daniel a avut un vis și viziuni în minte, pe când era în patul lui. După aceea, el a scris visul. Începând istorisirea cuvintelor, 2Daniel a spus astfel:
„În timpul viziunii mele de noapte, m‑am uitat și iată că cele patru vânturi ale cerului au izbucnit pe marea cea mare#2 Sau: pe o mare întinsă; probabil simbolizând lumea, umanitatea; vezi v. 17.. 3Și patru fiare mari, diferite una de cealaltă, au ieșit din mare.
4Prima semăna cu un leu și avea aripi de vultur.#4 Imperiul Babilonian. M‑am uitat până când i‑au fost smulse aripile, a fost ridicată de la pământ, a stat în picioare ca un om și i s‑a dat o inimă de om.
5Și iată că o altă fiară, a doua, era ca un urs. Ea stătea culcată pe o parte, ținând trei coaste în gură, între colți.#5 Imperiul Medo-Persan. Cele trei coaste reprezintă, probabil, cele trei principale cuceriri: Lidia, Babilon și Egipt. Și i s‑a zis astfel: «Ridică‑te și mănâncă multă carne!»
6După aceea m‑am uitat și iată că mai era o alta, ca un leopard. Fiara aceasta avea pe spate patru aripi ca de pasăre și patru capete; și i s‑a dat stăpânire.#6 Imperiul Grec sub Alexandru Macedon; leopardul simbolizează, probabil, rapiditatea cu care avea să se extindă acest imperiu; cele patru capete corespund divizării în patru a imperiului, după moartea lui Alexandru.
7După aceea, în timpul viziunilor mele de noapte, m‑am uitat și iată că era o a patra fiară, înfricoșătoare, înspăimântătoare și nespus de puternică. Avea două rânduri mari de dinți de fier, devora, sfărâma și călca resturile în picioare;#7 Imperiul Roman, care avea să fie de neînvins, cucerind teritoriile care aparținuseră imperiilor precedente. era diferită de toate fiarele de dinaintea ei și avea zece coarne.
8Mă uitam cu atenție la coarne și iată că a apărut între ele un alt corn, mai mic, iar trei dintre primele coarne au fost dezrădăcinate dinaintea lui. Acest corn avea niște ochi ca ochii de om și o gură care vorbea cu trufie. 9M‑am uitat până când
niște tronuri au fost așezate
și un Îmbătrânit de Zile a luat loc.
Haina Lui era albă ca zăpada,
iar părul capului Său era ca lâna curată.
Tronul Lui era flăcări de foc,
iar roțile tronului erau un foc aprins.
10Un râu de foc curgea
ieșind dinaintea Lui.
Mii de mii Îi slujeau
și de zece mii de ori zece mii stăteau înaintea Lui.
S‑a ținut judecata
și niște cărți au fost deschise.
11Am continuat să mă uit din cauza răsunetului cuvintelor trufașe pe care cornul acela le rostea. M‑am uitat până când fiara a fost ucisă și trupul ei a fost distrus și aruncat în foc, ca să fie ars. 12Celorlalte fiare li s‑a luat stăpânirea, dar li s‑a îngăduit o prelungire a vieții până la o vreme și un timp anume.
13M‑am uitat în timpul viziunilor mele de noapte
și iată, cu norii cerului
venea Cineva Care era ca un fiu al omului#13 Vezi Apoc. 1:13. În Noul Testament, expresia Fiul Omului a fost preferată de Isus pentru a face referire la Sine Însuși. Vezi, de ex., Mt. 16:13; 26:63-64..
El S‑a apropiat de Cel Îmbătrânit de Zile
și a fost adus înaintea Acestuia.
14Lui I s‑a dat stăpânirea, onoarea și Împărăția,
ca să‑I slujească#14 Sau: pentru a I se închina. toate popoarele, neamurile și oamenii de orice limbă!
Stăpânirea Lui este o stăpânire veșnică și care nu va trece,
iar Împărăția Lui nu va fi distrusă!
Interpretarea viziunii
15Eu, Daniel, m‑am tulburat în duhul meu, și viziunile din mintea mea m‑au înspăimântat. 16M‑am apropiat de unul dintre cei ce stăteau în preajmă și i‑am cerut adevărul cu privire la toate acestea.
El mi‑a vorbit și mi‑a făcut cunoscută interpretarea acestor lucruri: 17«Aceste patru fiare mari sunt patru împărați#17 Sau: împărății. care se vor ridica pe pământ. 18Dar sfinții Celui Preaînalt vor primi Împărăția și o vor stăpâni pe vecie, pentru veci de veci.»
19Apoi am dorit să mă lămuresc cu privire la fiara a patra, care era diferită de toate celelalte și nespus de înfricoșătoare; avea colți de fier și gheare de bronz, devora, sfărâma și călca resturile în picioare. 20Am dorit să mă lămuresc și cu privire la cele zece coarne de pe capul ei, precum și cu privire la celălalt corn care ieșise și dinaintea căruia căzuseră trei, acel corn care avea ochi, o gură care vorbea cu trufie și o înfățișare mai impunătoare decât a celorlalte. 21M‑am uitat iarăși și am văzut cum cornul acela a făcut război cu sfinții și a putut să‑i învingă, 22până când a venit Cel Îmbătrânit de Zile și a făcut dreptate sfinților Celui Preaînalt și până când a sosit vremea când sfinții au luat în stăpânire Împărăția.
23Iată ce mi‑a zis: «Fiara a patra este o a patra împărăție care va fi pe pământ. Ea va fi diferită de toate celelalte împărății; va devora tot pământul, îl va călca în picioare și‑l va sfărâma. 24Iar cele zece coarne sunt zece împărați care se vor ridica din împărăția aceasta. După ei se va ridica un altul, dar el va fi diferit de predecesorii săi și îi va umili pe trei împărați. 25El va rosti cuvinte împotriva Celui Preaînalt și îi va asupri pe sfinții Celui Preaînalt. Se va gândi să schimbe vremurile hotărâte prin lege#25 Lit.: vremurile și legea; sau sărbătorile hotărâte prin lege., iar sfinții vor fi dați în mâna lui o vreme, vremuri și o jumătate de vreme.#25 În general, expresia este interpretată ca reprezentând 3 ani și jumătate. Vezi și nota de la 4:16.
26Dar va fi o judecată#26 Sau: Dar curtea (de judecată) va delibera; lit.: Dar judecata va ședea; vezi v. 10. și i se va lua stăpânirea, ca să fie distrusă și nimicită pentru totdeauna. 27Apoi domnia, stăpânirea și măreția împărățiilor care sunt pretutindeni sub ceruri vor fi date poporului sfinților Celui Preaînalt.#27 Sau: sfinților, poporul Celui Preaînalt. Împărăția Lui este o împărăție veșnică și toate stăpânirile Îi vor sluji#27 Sau: I se vor închina. și Îl vor asculta.»
28Aici s‑au încheiat cuvintele. Pe mine, Daniel, m‑au înspăimântat foarte tare gândurile mele și mi s‑a schimbat culoarea feței, dar am păstrat cuvintele în inima mea.#28 Cu acest verset se încheie textul în limba aramaică al cărții Daniel.

Biblia, Noua Traducere Românească™‎
Copyright © 2007, 2010, 2016 Biblica, Inc.
Folosit cu permisiunea. Toate drepturile sunt rezervate.

Holy Bible, New Romanian Translation™
Copyright © 2007, 2010, 2016 by Biblica, Inc.
Used with permission. All rights reserved worldwide.


Learn More About Noua Traducere Românească