Ñwaè' Matïìyoè 2
LNT

Ñwaè' Matïìyoè 2

2
1AÈ m ba mbe nfeè' ce a m bi Jisoès aè rla' Bátáèláèháêm, aè ñgoèñ Juèdiyaè aè nfeè' ce Hároèd aè m ba ñkúú, ñgaâa bfee mo' a lo ekuè mbuèuntii a du aè rla' Jáèrusaláèm, 2a bipshi enáê, “Muu ce a bi ye aè ñkúú Jus naè yuê? Weèr aè yá li rkaèñsïì kuè mbuèuntii, a vú aè rgú'shi neè ye.” 3Ñkúú Hároèd aè ka' yu' ca, yi fa ye ñgá' seê, a fa ñgá' foñ neè beèe wááwá aè rla' Jáèrusaláèm. 4E ká' beâe bgoèrgoèr efa múè ñgaâa tañshi tañshïì ba ñgaâa ryá'ni mncir, a bipshi neè woweèe ená yi m ba ená a be bi Kraâis anaè ba fá lá? 5Woweèe a beesïì enáê, “AÈ rla' Bátáèláèháêm, aè ñgoâñ Juèdiyaè. Ñwáè ncep ntuu Nyúè aè m sañ enáê,
6‘Wáè ce Bátáèláèháêm, ce aè yu aè ñgoâñ Judaè,
aè yu ñwáâ múcaèr aè múè ñgaâa rsa' aè ñgoèñ Judaè ka' koo-múcaèr,
njobeè' ñwáè rsa' be fúú efa múè yoè beèe,
cïìñ yaè beèe Isráèl aèmboè ñwáè ncïìñ njeèe.’ ”
7Hároèd aè ká' ñgaâa bfee anaè mbe dïì' ce e m ku ba mimñgi', a bipshi neè woweèe, a yu' nfeè' ce rkaèñsïì li m yááti seeseê. 8A ka' yu', a tuu woweèe aè rla' Bátáèláèháêm, a laa enáê, “Duè neè du roo muu anaè boèñboñ, weâe roèo yá ye, weèe gee tá m rïîñ, tá m bo duè caè'ni ye foñ.” 9Woweèe a ka' yu' yuu ce ñkúú aè laèa, a nati a ce duè, a ku yá aèm boè rkaèñsïì ce woweèe a m yá kuè mbuèuntii naè li ce duè kuèntombïì neè woweèe caar a ba' a táá mbe dïì' ce muu anaè aè m ba. 10Woweèe a ka' yá aèmboè li táá, a lu'shi magoèr seê. 11Woweèe a niñ mbe ndaèp, a yá muu a yïì ma ce Máèári, a gú'shi neè ye. A ka' gú'shi neè ye wáá, a mú' waêp bbaèa, a fúr bco' mo' ce a too ená guêl, ba nráèá, ker ba njáèá mgúr mo' ce mi m ce rúèú boèñboñ seê, a fa neè ye. 12Nyúè aè báá woweèe aè rlo ená a fa kúti caèa yá Hároèd ka'. Woweèe a kútïì a woâ to' aè njïû jáá.
13Woweèe a ka' duè, Tata Nyúè aè tuu yïì ncïìndap neè Josáèf aè rlo a laa neè ye enáê, “Naèti mbekïì lor muu ca ba yïì maê, cañ du aègho aè to' Ijïìp, cu aèfo caar tá m ke laèa neè wáè ená aè kúti, njobeè' Hároèd táá aè rroèo muu ca tá e bo yú.” 14Josáèf aè lá' efa mmirloèè, a lor muu ba ma muu neètú', a du aè to' Ijïìp, 15a cu aèfo caar Hároèd aè ke kwe. Ca yi m ba wa'a tá yuu ce Tata Nyúè aè m laèa njïì enjep yïì ñwáè ncep ntuu enáê, “Máè m ká' muu waè e fúú e aè to' Ijïìp” naè yi bo ghááte njo.
16Hároèd aè ka' yá ená ñgaâa bfee ekuè mbuèuntii a bo' ye, ntee yi yañ ye seê, e fa rsa' ená a yúshi boo mmbañruè wááwá ce a káè' embe bfeâ' bbaa kúti njïìnjïì ce a yu aè rla' Bátáèláèháêm, ker ba aè mú mla' ce mi yu aègee rla' ca. E m fa rsa' wa'a, njobeè' bfeè' vi m ba aèmboè bbaa, ká' embe nfeè' ce ñgaâa bfee ekuè mbuèuntii a m yá rkaèñsïì ce a m suñ ye ená a yá naè. 17Yi ka' ba wa'a, yuu ce Jáèrïìmiyaè ñwáè ncep ntuu Nyúè aè m laèa naè, yi ghááteè njo. E m laèa enáê,
18“A m yu' njeèndoñ ñwáè aè rla' Ramaè,
ñgaèñ aè ce war a ce koosimnse magoèr seê,
Racáèl aè ce war njo' boo vi,
a kani ená e be cip ka'
njobeè' boo vi a m kweñger wááwá.”
19Hároèd aè ka' kwe, Josáèf aè yá ncïìndap Tata Nyúè aè rlo aè to' Ijïìp. 20E laa neè ye enáê, “Naèti, lor muu ba yïì maê, tá weèe woweèe kúti aè ñgoâñ Isráèl, njobeè' beèe ce a m ce roèo aè ryú muu ca, a kweñger.” 21E natïì a lor muu ba ma a du aègho aè ñgoâñ Isráèl. 22E ka' baè' yu' ená AÈkáloè aè ye kúú yïì ta Hároèd a ce sa' aè ñgoâñ Juèdiyaè, e wáp aè rduè cu aèfo. Nyúè aè ka' báá ye aè rlo, e natïì a du aè ñgoâñ Galeèleê. 23A ka' baè', a cu aè rla' mo' ce a m too ená Nasaráèt. Yuu ce ñwáè ncep ntuu Nyúè aè m laèa enáê, “A be too ye ená ñwáâ aè rla' Nasaráèt” naè yi ghááteè njo.

Limbum New Testament © Bible Society of Cameroon, 2003.

Learn More About Limbum New Testament