YouVersion Logo
Search Icon

Luka 6:27-49

Luka 6:27-49 SUENT

Ota nikare ge naso ninitinowa nimorekare ego sana niniu. Nikare iwo nisokarere dubara dumi pumuwo. Nikare tani kokopai ema tini kapai nimorekare puro nora amire wewo. Ema waru ge nimorekare samunora, awa ina gawa ge numorekare sewo. Ota ema nimorekare waya wamunora, awa ina nukare soremuro isa sewo. Ota ema zo meni ni sowene dai giro ni zuzumeniro sowa eniba nuso nana potiyo dae. Ota ema zo meni mo tama sawai niso pumai giro tama woi durura dai potiyo pumae. Ota ema zo meni nena niso zo emo isa sai giro potiyo pumae. Ota ema zo meni nena niso pumai giro ina potaira oko sase. Nikare tani erama meni nimorekare warise yaba inowewa te ago ine numorekare wewo. Ota nikare ema dubara dumi nimorekare pupinowera amire ina dubara dumi pumawa nikare bowi wanora? Pasina ema nukare dai ema numorekare dubara dumi pupinowera amira ina dubara dumi pupinowera awa. Ota ema tani kokopai nimorekare inowera amire ina tani kokopai wawa nikare bowi wanora? Pasina ema nukare dai tani ago ine inowera awa. Ota nikare ema enire nena eni potiro noko tera ina nimorekare potarise kotumawa nikare bowi wanora? Pasina ema nukare dai pasina ema enire nena potiro noko nena da awa tera pupinowera awa. Ata nikare meni awa iwo nisokarere dubara dumi pumuwo. Nikare tani ewanana numorekare wewo. Nikare nena eni numorekare potiro ina nena zo paira oko kotumawe. Nikare ago inoise noma ama zuma bamubake pamunowa awa. Ago wero ama nikare Anutu ike damu itewia amira mai me wamunowa awa. Ema eni numore kokopai kaka samu inowera, ata eni meni waya inoise nowera. Ata saineba, nu numorekare bayao inowia. Nikare zo amai Mama nisokare meni inowia ago ine wewo. Nikare zas meni wago wero ema eni oko gera potawe. Ago kaka wamu wamunowa, awa Anutu meni nikare oko gera potamunoya. Nikare zas meni wago wero mou ema enire oko potawe. Ago kaka wamu wamunowa, awa Anutu meni mou nimorekare oko potamunoya. Nikare ema enira pasina gagare duawa Anutu da ago ine pasina nisokare duamunoya awa. Nikare nena ema enire potawa giro Anutu meni nena nimorekare potamunoya. Nu nena nimorekare nigai be kasaba dero zozai pumamunowa. Nikare nena eramare potamunowa te Anutu meni nimorekare potamunoya.” Ago senua awa. Yesu meni ge bezai zo numorekare toise ego senua awa, “Ema zo giti moka guma wai ami ema zo giti moka guma wai amire ebata gipai te wamunoita? Tepo awa. Nuto eto dago degara duwamunorato awa. Ninai mai zo meni gipai mama nuso dainai ine oko itia. Nu ninai gita niniro amire gipai mama nuso ine wamunoya awa. Are ninai mai niso meni ni kaka dainamu wai giro nu gera oko potase. Ni nogo wero otao niso nana giti mokara wowo itia awa gosinoise niso nana giti mokara ni pena itia awa kaka giro baitamu inosi? Ni pena niso nana giti mokara itia awa ni kaka gamu inoise otao nisore ego sasa te wanoi? ‘Otao, niso nana giti mokara wowo itia awa pumane.’ Opi ema, ni nitope niso nana giti mokara ni pena itia awa gita pumuro amire giro baititinoise otao niso nana giti mokara wowo itia awa pumasa te wamunoya awa. Ni ewanana meni me waya oko ziamunoya. Da ago ine ni waya meni me ewanana oko ziamunoya. Ema nukare gita ni me giro amire ni wayata kokopai ni, awa gosinowera awa. Nakai sawase awa asi dirinare amira ena oko ziro itai tekamunonakai. Noko goawa awa nibara ena oko ziro itai uzamunonakai. Ema kokopai awa kotumai kokopai nuso nana mokara itewia, are nu tani kokopai inowia. Ema waya awa nu kotumai waya-kawaya nuso nana mokara itewia, are nu tani waya-kawaya inowia. Duba meni denenu itewia amira te be meni kereniro towia awa. Nikare nogoro begiti meni gege namore, ‘Tua naso, Tua naso,’ asinoise ge towena awa kaka dimamu inowewi? Zo nu naso nana muro ge naso niniro dimamunoya, susu nuso awa ema zore potiro sana niniu. Ema awa nu ema zo so wenua ago ine awa. Nu gita ura me wamuro zasiwi potiro susu gaenu zewai wenu amire so potinu dopenua awa. Ama ou wama munu ou sumuro muro so awa kaka musunamu wenua. Nera kota, ema awa so ewanana wenua. Ata ema ge naso niniro kaka dimamu inowia awa numa ema zo so zebura tame potiro wenua ago ine awa. Nu gita ura me kaka wamamu. Nu so amira zasiwi tame dorou wero wenua. Are ama ou wama sumuro muro so awa denu eya gowero duro sisero tepo wenua awa.” Ago senua awa.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy