YouVersion Logo
Search Icon

Apostelgjerningane 1

1
Lovnaden om Den heilage ande
1 # Luk 1,1–4 # 1,1 den første boka mi Evangeliet etter Lukas, jf. Luk 1,1. Teofilos kanskje ein romersk embetsmann og velgjerar som interesserte seg for kristendomen og hadde ansvar for at Luk og Apg vart skrivne av og spreidde. I den første boka mi, gode Teofilos, skreiv eg om alt det Jesus gjorde og lærte, frå han begynte 2og heilt til den dagen han vart teken opp til himmelen. Då hadde han ved Den heilage ande gjeve sine påbod til dei apostlane han hadde valt ut. 3#Luk 24,36ff Etter at han hadde lide døden, steig han levande fram for dei med mange klåre bevis på at han levde: I førti dagar synte han seg for dei og tala om det som høyrer Guds rike til. 4#Luk 24,49; Joh 14,16f+#1,4 det som Far har lova =Den heilage ande. Jf. Luk 24,49. Ein gong han åt saman med dei, gav han dei dette påbodet: «De skal ikkje dra bort frå Jerusalem, men venta på det som Far har lova, det som de har høyrt av meg. 5#Matt 3,11; Joh 1,33; Apg 2,1ff#1,5 Johannes verka i øydemarka omkring Jordanelva, der han forkynte omvending og døypte. Jf. Luk 1,57–80; 3,1–20; 9,7–9; jf. Mark 6,14–29. =vanlege namn. For Johannes døypte med vatn, men de skal døypast med Den heilage ande om nokre få dagar.»
Jesus blir teken opp til himmelen
6 # Luk 24,21 Medan dei var samla, spurde dei han: «Herre, er tida komen då du vil reisa opp att riket for Israel?» 7#Mark 13,32 Han svara: «Det er ikkje gjeve dykk å kjenna tider og stunder som Far har fastsett av si eiga makt. 8#Matt 28,19; Luk 24,47f; Apg 2,32; 3,15; 5,32; 10,39 Men de skal få kraft når Den heilage ande kjem over dykk, og de skal vera mine vitne i Jerusalem og heile Judea, i Samaria og heilt til enden av jorda.»
9 # Mark 16,19; Luk 24,51 Då han hadde sagt dette, vart han lyft opp medan dei såg på, og ei sky tok han bort for auga deira. 10#Luk 24,4 Som dei stod og stirte opp mot himmelen då han fór bort, stod det med eitt to menn i kvite klede framfor dei 11#Matt 26,64; Op 1,7#1,11 Galilearar Både Jesus, dei tolv apostlane og mange av dei som følgde han, var frå Galilea. og sa: «Galilearar, kvifor står de og ser opp mot himmelen? Denne Jesus, som vart teken bort frå dykk opp til himmelen, han skal koma att på same måten som de såg han fara opp til himmelen.»
12 # Luk 24,52 # 1,12 sabbatsreise så langt som lova tillét jødane å gå på sabbaten, ca. 1 km. =festar og høgtider. Då vende dei tilbake til Jerusalem frå den høgda som heiter Oljeberget og ligg nær Jerusalem, berre ei sabbatsreise unna. 13#Luk 6,14ff Inne i byen gjekk dei opp på den salen der dei brukte å halda til. Det var Peter og Johannes, Jakob og Andreas, Filip og Tomas, Bartolomeus og Matteus, Jakob, son til Alfeus, Simon seloten og Judas, son til Jakob. 14#Matt 12,46; 13,55; Mark 6,3; Joh 2,12; 6,42; 7,5 Alle desse heldt trufast saman i bøn, i lag med nokre kvinner og Maria, mor til Jesus, og brørne hans.
Ein ny apostel
15 # 1,15 syskena =sysken. Ein gong i desse dagane steig Peter fram mellom syskena. Det var samla om lag hundre og tjue menneske. 16#Sal 41,10; Joh 13,18 «Mine sysken», sa han, «det måtte oppfyllast, det skriftordet som Den heilage ande lét David seia om Judas, han som vart vegvisar for dei som greip Jesus. 17#Luk 6,16; 22,47 Han var rekna mellom oss og hadde del i same teneste og oppdrag. 18#Matt 27,3ff For den løna han fekk for ugjerninga si, kjøpte han ein åker. Men han fall hovudstups så buken rivna og alle innvolane valt ut. 19Alle som bur i Jerusalem, fekk vita dette, og på sitt eige mål kallar dei difor åkeren Hakeldama – det tyder Blodåkeren. 20#Sal 69,26; 109,8 For det står skrive i Salmane: Lat bustaden hans liggja i øyde, lat ingen bu der, og: Lat ein annan overta hans oppdrag! 21#Luk 1,2 Nokre menn var saman med oss heile den tida Herren Jesus gjekk inn og ut blant oss, 22#4,33+ heilt frå byrjinga, då han vart døypt av Johannes, og til den dagen han vart teken frå oss opp til himmelen. No må ein av desse saman med oss vera vitne om at han er stått opp.»
23To menn vart kalla fram: Josef, som vart kalla Barsabbas med tilnamnet Justus, og Mattias. 24#Sal 139,1ff; Joh 2,25 Og dei bad: «Herre, du som kjenner alle hjarte, vis oss kven av desse to du har valt ut 25til å ta plassen etter Judas og overta den aposteltenesta som han gjekk ifrå då han fór til sin eigen stad.» 26#Ordt 16,33#1,26 kasta lodd I GT brukte ein ofte loddkasting for å avgjera kva som var Guds vilje. Jf. 1 Sam 10,21; 28,6; Jona 1,7; Luk 1,9. Dei kasta lodd, og loddet fall på Mattias. Sidan vart han rekna som apostel saman med dei elleve.

Currently Selected:

Apostelgjerningane 1: N11NN

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy