GENESIS 14
NLV
14
Abram red Lot
1Omtrent hierdie tyd het daar oorlog in die omgewing uitgebreek. Koning Amrafel van Sinar, koning Arjok van Ellasar, koning Kedorlaomer van Elam en koning Tidal van Gojim 2het opgetrek teen koning Bera van Sodom, koning Birsa van Gomorra, koning Sinab van Adma, koning Semeber van Sebojim en die koning van Bela (dit is Soar).
3Die konings van Sodom, Gomorra, Adma, Sebojim en Bela het ’n bondgenootskap gesluit en hulle leërs in die Siddimvlakte (dit is die vallei van die Dooie See), saamgetrek. 4Twaalf jaar lank was hulle onderdanig aan Kedorlaomer, maar in die dertiende jaar het hulle in opstand gekom.
5’n Jaar later het Kedorlaomer en sy bondgenote hulle aangeval. Hulle het die Refaïete verslaan in Asterot-Karnajim, die Sussiete in Ham, die Emiete in die Kirjatajimvlakte 6en die Goriete in die Seïrberge tot so ver as El-Paran, kort by die woestyn. 7Daar het hulle omgedraai na En-Mispat (dit is Kades) en het die gebied van die Amalekiete verower, asook dié van die Amoriete wat in Gaseson-Tamar gewoon het.
8Teen hierdie tyd het die leër van die konings van Sodom, Gomorra, Adma, Sebojim en Bela (dit is Soar) in die Siddimvlakte gereedgemaak vir oorlog 9teen koning Kedorlaomer van Elam, en die konings van Gojim, Sinar en Ellasar – dit is vyf konings teen vier. 10Die vallei was egter vol asfaltgate. Toe die leër van Sodom en Gomorra vlug, het sommige in die gate geval en die ander het na die berge toe gevlug. 11Die seëvierende invallers het Sodom en Gomorra geplunder. Daarna het hulle al die besittings en kos in die stede gevat en saamgeneem huis toe. 12Hulle het ook Lot, Abram se neef wat toe in Sodom gewoon het, gevange geneem en al sy besittings saamgeneem. 13Iemand wat ontsnap het, het dit vir Abram die Hebreër kom vertel. Abram het by die groot bome van Mamre die Amoriet gewoon. Mamre en sy bloedverwante Eskol en Aner was bondgenote van Abram.
14Toe Abram hoor Lot is as gevangene weggevoer, het hy die weerbare manne in sy huishouding bymekaargeroep. Daar was 318 van hulle, almal in sy huishouding gebore. Hy het Kedorlaomer se leër agternagejaag en hulle by Dan ingehaal. 15Daar het hy in die nag sy manskappe verdeel en die invallers van verskillende kante af aangeval. Kedorlaomer se leër het gevlug, maar Abram het hulle tot by Goba, noord van Damaskus, agtervolg. 16Hy het alles wat geroof is, teruggekry, ook sy neef Lot met sy besittings en al die vroue en ander gevangenes.
Melgisedek seën Abram
17Toe Abram terugkom van sy oorwinning oor Kedorlaomer en sy bondgenote, het die koning van Sodom hom in die Sawevlakte (dit is die Koningsvallei) tegemoetgegaan. 18Melgisedek, die koning van Salem, het vir hom brood en wyn gebring. Hy was ook ’n priester van God die Allerhoogste. 19Melgisedek het Abram geseën en gesê:
“Geseënd is Abram
deur God die Allerhoogste,
die Skepper van hemel en aarde.
20En geseënd is God die Allerhoogste
wat jou bemagtig het
om oor jou vyande te seëvier.”
Toe gee Abram vir Melgisedek ’n tiende van alles wat hy teruggekry het.
21Die koning van Sodom sê vir hom: “Gee net my mense terug, maar hou die besittings vir jouself.”
22Abram antwoord hom toe: “Ek het die Here, God die Allerhoogste, Skepper van hemel en aarde, plegtig belowe 23dat ek nie eens ’n garingdraad of ’n skoenveter van jou sal neem nie. Anders kan jy dalk sê: ‘Ek is die een wat vir Abram ryk gemaak het!’ 24Al wat ek sal aanvaar, is die kos wat hierdie manskappe reeds geëet het. Maar gee ’n deel van die buit aan my bondgenote Aner, Eskol en Mamre.”

2006 Christlike Uitgewersmaatskappy, Posbus 1599, Vereeniging, 1930, Eerste uitgawe 2006, Tweede uitgawe 2011

Learn More About Nuwe Lewende Vertaling