JAŊ 2
BMS
2
Ɗumba hu zina Kana
1Ŋgoo dagan buuna mba' suuna toka, sana a li ɗumba hu zina Kana hu mbassa Galilera. Su Yesu mbay hu may. 2Yesu asi yam ay u suu haɗi mamsina may. 3Summa#2.3 summa (Vin) ka hu ɓe. 9 u 10 olo. daɓi daɓmi, su Yesu dam ana, «Suuna, summa kaɗak kasi wa.» 4Yesu daɗ ana, «Cara, ndak min ni me egen ge? Ndak dan dlara an laɗta ni ndak su? Fat manda bay ndak tuwa.» 5Su Yesu di suu sunda ana, «Dlara nam hin dagira, agi laɗ bel.»
6Hu li namma doygi ɦinira ka hu karkiya, doygi asina asi vo yona hu a mbus tasi ni u gaɗ masira. Doy ma dewna hurum vo yona u gegelina hindi, fiɗi kala. 7Yesu di suu li sunda ana, «Oyogi doygi asina ki u yona.» Asi oyosi ki penen penen. 8Yesu dasi ana, «Googina nde, ɦam ha maŋ malaŋ ɗumba.» Asi ɦamma ha may. 9Malaŋ ɗumba juk yo ma mbuɗ ki summana na ni, nam ka wi u li ma summa col ay hunaɗi. (Suu sunda suu go yona wi ni asiya.) Nam yi njuf cara, 10dam ana, «Aŋ ɦal summa jivina ki maŋ suuna asi cam kiwa ni, hin ɦasi ma tam duk tana tuɗi su? Aŋ hin hin ma jivina ay dagan ɗow ni nanage?»
11Ni dlara mbuɗta Yesu laɗ fok jewra, laɗ ni hu zina Kana hu mbassa Galilera. Nam tak ŋgol mamba hu buu namma. Suu haɗi mamsina tin hurusi kamu.
12Ŋgoo dagan dla ndaɗta, nam tuɗ hu zi ma Kapernaumma u sum may, gorsemma may, suu haɗi mamsina may. Asi li buuna ay ki hu ca.
Yesu dik suu gus tlena ki hu Ziŋ Lonara
(Matiye 21.12-13; Mark 11.15-17; Luk 19.45-46)
13Suu Juifna luu masi ma Pakŋa ndak ndakŋi, Yesu tuɗ Yerusalem. 14Hu Ziŋ Lonara Yesu fi suu gus mbutlugina ki na, suu gus timigiina ki na, u suu gus gugukka ki na may, fi suu mbuɗ gursura ki na laki may. 15Nam yow zewna kom yow ni, dikisi ay ki hu Ziŋ Lonara u mbutlugi masisina, u timigii masisina may. Nam njayasi gursu masina ki njay ni, zuɗ tabulla ki kaŋga may. 16Nam di suu gus gugukka kina ana, «Yowogi tlegeyegi asina ha ki tani. Lan ki ziŋ Bunda ki zira paaraɗi.» 17Suu haɗi mamsina humusi gasi kay boy ma di ay ki hu magara ana, «Minda kay ziiŋŋa ŋgalan hurun ko kura na.»
18Suu Juifna dam ana, «Dlara mbuɗta aŋ hin lamira a tak ki ana aŋ ka u saɓak ma dik suuna ki hu Ziŋ Lonara ni taarage?» 19Yesu dasi ana, «Toogi Ziŋ Lonara wanni ki gaa, buuna hindi an hin miniɗ ki koloo.» 20Suu Juifna dam ana, «Ami li basara a min Ziŋ Lonara dok fiɗi yam karkiya, aŋ ndak miniɗ hu buuna hindi ni nanage?»
21Zira Yesu ɓak kaɗta, ni kay tamba. 22Faɗta Yesu paɗ ay ki kolo duk suu miɗinara, suu haɗi mamsina humusi gasi kay dlara nam daɗta, asi tin hurusi kay boy ma ɓiiri hu magaarana u boy ma Yesu damma may.
Yesu wi boy ma hu sana kurufuna
23Hu li ma Yesu ay Yerusalem kay luu ma Pakŋa wanni, nam li dlara mbuɗta cocoo. Suuna wi dla ndaɗta na ni tin hurusi kamu. 24Yesu ɦal hurum ka masiɗi kay nam wasi hurusi ki jivi halaŋ. 25Nam ka min ana sa haɗam kay suunaɗi, nam u tamba wi dlara huu suunara.

© 2002 Alliance Biblique du Tchad

Learn More About Boy Lonana