Cenisihs 1
OJBR

Cenisihs 1

1
Kishemanitoo Kii'oshihtootc Kahkina Kekoonini
1Maawac tahsh kihci niikaan, Kishemanitoo okii oshihtoon kiishik, ahkiini kaye. 2Kiih⁠pikwacaya'iiwan, kii⁠mashashkwaa hsa kaye o'o ahki. Nipi tahsh kiih⁠kiishkaayawaa, wiinke tahsh misiwe kiih⁠kashkiitipihkan. Kishemanitoo tahsh otAhcaahkwan ahshicipiik kiih⁠pimi ayaawan. 3#2Co 4.6. Kishemanitoo tahsh kii‑ihkito, “Taka ta⁠waahseyaa.” Miihsh kaa⁠ishi waahseyaanik. 4Miitahsh kaa⁠ishi minwaapantank i'i kaakii waahseyaanik. Okii nenaawinaan tahsh i'i kaakii waahseyaanik i'i kaye kaakii kashkiitipihkaninik. 5Kaakii waahseyaanik tahsh kiishikan okii ishinihkaataan shikwa kaakii kashkiitipihkaninik tahsh tipihkan okii ishinihkaataan. Miihsh kaa‑anishi tipihkaninik, kii⁠ani kishepaawakanini kaye, mii 'i kiih⁠peshikokiishikaninik.
6Kishemanitoo tahsh kii‑ihkito, “Taka, ta‑ayaamakan aahsamikiishik akwana'ikanink ke⁠inentaakwahk keshi piihtawaakin nipiin.” 7Miitahsh kaakii oshihtootc aahsamikiishik, ekii nenaawinank ini nipiin anaamikiishik eyaanikin, ini kaye wakici kiishik. Mii hsa 'i kaaishihsenik. 8Kiishik tahsh okii ishinihkaataan i'i aahsamikiishik. Miihsh kaa‑anishi tipihkaninik ekii ani kishepaawakaninik kaye, mii 'i kii⁠niishokiishikaninik.
9Kishemanitoo tahsh miinawaa kii‑ihkito, “Taka ta⁠maamawiciwanoon ini aahsamikiishik eyaakin nipiin i'imaa peshik ayaawinink, ci⁠naakwahk ci⁠paankwahkamikaak.” Mii hsa 'i kaa⁠ishihsenik. 10Kaakiih paankwahkamikaanik tahsh ahki okii ishinihkaataan, kaakii ishi maamawiciwaninikin tahsh nipiin kihcikam okii ishinihkaataan. Wiinke tahsh okii minwaapantaan. 11Kishemanitoo tahsh miinawaa kii‑ihkito, “Taka o'omaa ahkiink ta⁠saakahkiiwan kaa⁠tahswewaanakahkin kihtikaani kekoonan, taapishkoo ashkipakoon kaa⁠miiniwankin kihtikaanenhsan, iki kaye miinaahtikook entinowiwaatc kaa⁠nihtaawikihtoowaatc miinan i'imaa kaa⁠piintekin wahkantaaminan.” Mii hsa 'i kaaishihsenik. 12Kiihpi saakahkiiniwan tahsh ini kaa⁠tahswewaanakahkin kihtikaani kekoonan taapishkoo ashkipakoon minihk entinowiwaatc kaa⁠miiniwankin kihtikaanenhsan, iki kaye miinaahtikook minihk entinowiwaatc kaa⁠nihtaawikihtoowaatc miinan i'imaa kaa⁠piintekin wahkantaaminan. Wiinke tahsh okii minwaapantaan. 13Miinawaa tahsh kii⁠ani tipihkan, kii⁠ani kishepaawakan kaye, mii 'i kii⁠nihsokiishikaninik.
14Kishemanitoo tahsh kii‑ihkito, “Taka ta‑ayaamakanoon ke⁠onciwaahseyaak aahsamikiishik, ci⁠onci nenaawinikaatekin kaa⁠kiishikahkin, kaa⁠tipihkahkin kaye. Mii hsa iwe ke⁠onci kihkinawaaci kihkencikaatekin aaniin eshi kiishikahk, aaniin kaye ahpii ke⁠pipoonk, ahpii kaye ke⁠wiihkwantinaaniwank. 15Taka ta‑ayaamakanoon ke⁠waahseyaakin aahsamikiishik ke⁠onciwaahseyaak o'o ahki.” Mii hsa 'i kaaishihsenik. 16Miitahsh Kishemanitoo kaa⁠ishi oshihtootc niishin kehci waahsahkonenikin; kiisihsoon ke⁠tipentaminitc kiishikan shikwa tipihkikiisihsoon ke⁠tipentaminitc tipihkan. Wanankohsha' tahsh kaye okii oshi'aa'. 17Miiwa' o'o kaa⁠ishi pakitinaatc aahsamikiishik ci⁠waahseshkaminitc ahkiini. 18Ci⁠tipentaminitc kaa⁠kiishikaninik, kaa⁠tipihkaninik kaye ci⁠nenaawishkaminitc kaa⁠waahseyaanik, onci kaa⁠kashkiitipihkaninik. Kishemanitoo tahsh okii minwaapantaan. 19Kii⁠ani tipihkan tahsh, miinawaa ekii ani kishepaawakahk, mii 'i kii⁠niiwikiishikaninik.
20Miinawaa tahsh Kishemanitoo kii‑ihkito, “Taka ta⁠paahtiinowak nipiink kaa‑ayaawaatc ke⁠mooshkinewaatc i'imaa nipiink. Ta⁠tashi papaamihsewak kaye pinehshiinshak newacikiishik.” 21Miitahsh kaa⁠ishi oshi'aatc kihci tinowihkaana' i'imaa kihcikamiink ci⁠ayaanitc. Okii oshi'aa' kaye kahkina nipiink kaa‑ayaanitc kaa⁠wahkawiinitc i'i wehkwiinonitc i'imaa nipiink, anooc entahswewaanakisinitc, kahkina kaye kaa⁠pimihsenitc pinehshiinsha' aaniin entahswewaanakisinitc. Okii minwaapantaan tahsh i'i kaakii waapantank. 22Kishemanitoo tahsh okii'inaa' ci⁠minohsenitc ekii ihkitotc, “Nihtaawikinaawahsok cini paahtiinoyek, misiwe ani ayaak o'omaa kihcikamiink, tani paahtiinowak kaye pinehshiinshak wakitahkamik.” 23Miinawaa kii⁠ani tipihkan, kii⁠ani kishepaawakan kaye. Mii hsa 'i kii⁠naanokiishikaninik.
24Miinawaa tahsh Kishemanitoo kii‑ihkito, “Taka ta‑ayaawak aya'aawihshak wakitahkamik, anooc ci⁠tahswewaanakisiwaatc. Awahkaanak ta‑ayaawak, iki kaye kaa⁠pimootewaatc, pikwaci aya'aawihshak kaye.” Mii hsa 'i kaaishihsenik. 25Miitahsh i'i nahke kaa⁠ishi oshi'aatc pikwaci aya'aawihsha', minihk iko entahswewaanakisinitc ci‑ishi'ayaanitc, okii oshi'aa' kaye awahkaana' entahswewaanakisinitc ci‑ishi'ayaanitc. Kahkina kaye mihtahkamik kaa⁠pimootenitc, entahswewaanakisinitc okii oshi'aa'. Kishemanitoo tahsh okii minwaapantaan.
26 # 1Co 11.7. Kishemanitoo tahsh kii‑ihkito, “Taka oshi'aataanik awiyak pemaatisiwaatc kaa⁠ishinaakosiyank ishi'aataanik, eshi'ayaayank kaye ci‑ishi'ayaawaatc. Oka tipenimaawaa' tahsh kinooshe' i'imaa kihcikamiink eyaanitc, pinehshiinsha' kaye newacikiishikonk eyaanitc, awahkaana' kaye, kaa⁠papaamootenitc kaye. Misiwe kaye ahkiini oka tipentaanaawaa.” 27#Gen 5.1,2. Miitahsh kaa⁠ishi oshi'aatc awiya' pemaatisinitc ekii ishi'aatc taapishkoo eshinaakositc. Mayaa hsa piko eshinaakositc ekii ishi'aatc. Okii ishi'aa' ci‑ininiiwinitc, ci‑ihkwewinitc kaye. #Mat 19.4; Mrk 10.6. 28Miitahsh kaa'inaatc ci⁠minohsenitc. O'o okii'inaa', “Nihtaawikinaawahsok cini paahtiinoyek, misiwe ani ayaak i'imaa ahkiink. Tipentamaasok ahki. Tipenimihkook kinooshek kihcikamiink kaa‑ayaawaatc, pinehshiinshak kaye newacikiishik kaa‑ayaawaatc, kahkina kaye kekoon kaa⁠pimaatahk kaa⁠wawaahkawiimakahk wakitahkamik.” 29Miihsh kaye kaa'inaatc, “Inashke, kahkina kimiinininim kaa⁠miiniwankin kihtikaanenhsan o'omaa misiwe wakitahkamik, kahkina kaye tinowaahtikook kaa⁠miiniwiwaatc kaa⁠wahkantaaminiwiwaatc mii 'iwe ke⁠omiicimimiyan. 30Kahkina kaye aya'aawihshak miinaawak kahkina kihtikaanan kaa⁠nihtaawikininikin ci⁠miiciwaatc, iki kaye kahkina pinehshiinshak, kaa⁠pimootewaatc kaye mihtahkamik. Minihk hsa ko pemaatisiwaatc aya'aawihshak mii 'i eshi miinakwaa cishi omiicimimiwaatc.” Mii hsa 'i kaaishihsenik. 31Kishemanitoo tahsh okii waapantaan kahkina kekoon kaakii oshihtootc, aahpici tahsh wiinke kii⁠onishihshinini. Miinawaa tahsh kii⁠ani tipihkan, ekii ani kishepaawakahk kaye. Mii 'i kii⁠ninkotwaahsokiishikaninik.

Ojibwe Shorter Bible (Roman Script) © 2008 Canadian Bible Society

Learn More About Ojibwe Kihcimasina'ikan