YouVersion Logo
Search Icon

Yohana 1

1
Nwɔŋ laa nyɛdkè bìá, kə̀ Nwɔŋ gɔ̀ŋsə́ bìá
1Sɛŋ aa Vɛnɛ́b sɔ̀d tə́ lɛg séèn də kə̀ yɛ́b tə́ rə, bɔ̀b Nwɔŋ gə́ túrú gbòód. Màn aa kùmà Nwɔŋ də, kùmà kə̀ Vɛnɛ́b tá, bít Nwɔŋ aarə, kùmà sə̀n Vɛnɛ́bá. 2Nwɔŋ aarə, kùmà kə̀ Vɛnɛ́b tá, sɛŋ aa éèn sɔ̀d dú roó.
3Vɛnɛ́b séé in bəd kóólé kə̀ oòra, in nə́ŋ̀má baànmbə̀ kùm kúnú, Oòra sééù sə̀n gá gə́ sé. 4Gɔ̀ŋsə́ kùmà Oò rú, bít gɔ̀ŋsə́ aarə, pii sə̀n nɛ́b bəd Laa Nyɛdkèá. 5Laa Nyɛdkè nyɛ́' zɔ̀ŋ tígə́lú, bít tígə́l aarə, bán laa nyɛdkè aarə fə́'ǹmbə̀ sé.
6Vɛnɛ́b tùmà nɛ́ŋ váàndo nə́ŋ̀, nə́gə́l oò Yohana. 7Nɛ́ŋ Váàndo aarə, yaà kìínmbə̀ sedako kíin, nɛ́b bəd sedako ma'ǹmbə̀ Laa Nyɛdkè aarə yílú. Oòrə, yaà rə, bɔ̀b nɛ́b bəd kóólé, boò bàg Nwɔŋ aa bəǹ tə́ baàn doó. 8Yohana kə̀ yíl oò bə̀, kùmsə̀n Laa Nyɛdkè rə gá, zá yaà nɛ́b bəd sedako ma'ǹmbə̀ Laa Nyɛdkè yílú. 9Nwɔŋ aarə kùmsə̀n laa nyɛdkè vɛ́nà, yaà zɔ̀ŋə yɛ́b ba, tə́ nɛ́b bəraa zɔ̀ŋə yɛ́b bərə nyɛ́'ǹ kóólé.
10Màn aa kùm Nwɔŋ də, kùmà zɔ̀ŋə yɛ́b ba. Vɛnɛ́b séé yɛ́b kə̀ oòra. Zá nɛ́b zɔ̀ŋə yɛ́b bə bə̀ gàbə̀ sé. 11Yaà nɛ́b oò bəd sunú, oò yɛ́b ba, zá nɛ́b oò bəd bə̀ kè'ù sé. 12Zá nɛ́b aa bə̀ kè'ù yàá, bít bə̀ bàg nə́gə́l oòì rə gə́, pii bə̀ kpɛŋsɛ́l bílǹmbə̀ Vɛnɛ́b yɛbá. 13Bə̀ bíl bəd Vɛnɛ́b yɛb kə̀ nɛɛ̀n aa nɛ́b zɔ̀ŋə yɛ́b bə bə̀ lɛ̀b də́ rə kíin gá. Bít kìínmbə̀ bə̀ bíl báá zɔ̀ŋə yɛ́b bə bə̀ wàà rə kíin gá. Aarə, Vɛnɛ́b pii bə̀ sə̀n gɔ̀ŋsə́ puuá.
14Màn aa kùmà Nwɔŋ də, yaà bíl nɛ́ŋə̀ si' yàá, bít kùm tə́ obə́n tə́ŋú, nyìì tə́ kə̀ pə̀dkèá, kə̀ vɛ́nà. Bə́n bé'ǹnà kaŋsɛ́l laa nyɛdkè oò yàá, kaŋsɛ́l laa nyɛdkè aa wàà nə́ŋgùm bɔ̀bà Báá oò naà roó.
15Yohana gám Nwɔŋ lɛgú, oò yílú, bàà: «Aarə, oò yílú, mə́ gámà taà kə̀ baàn nyɛ́'ǹmbə̀: ‹Nɛ́ŋə̀ Nə́ŋ̀ tóò yaànnà máá bòórú; zá oòrə, kàn mə́ sə̀n kə̀ gbà'á. Kə̀ aakíin də, oòra éèn kùmsə̀n kə̀ gɔ̀ŋsə́ máá númú.› » 16Nwɔŋ aa yée nyììà tə́ kə̀ pə̀dkèá. Oò naú, bə́n kóólé, bə́n bɔbm̀ taà pə̀dkè gbà'á. 17Vɛnɛ́b pii bə́nnà indaŋ̀mbə̀ Musa nɛɛ̀n tɛ́mú. Zá pə̀dkè kə̀ vɛ́nà tá, vúgà Yéésù Krístù naú. 18Nɛ́ŋə̀ nə́ŋ̀má bé' bèd Vɛnɛ́b sé. Zá Wàà nə́ŋgùm aa kùm Vɛnɛ́b, bít kùm Bóò Vɛnɛ́b səǹ də, oòra bàà yaà ì' bə́n sə̀n nɛɛ̀n aa Báá oò kùm dú roó.
Nwɔŋ aa Yohana nɛ́d baptisma bə̀ piìn bàà Yéésù yílə́ roó
(Mata 3.1-12; Markus 1.1-8; Luka 3.1-18)
19Nyàm nə́ŋ̀ kàani, Yahudu bəd nɛ́b yíl bə̀ bəraa Urusalima bìlə́ rə, bə̀ tùmà nɛ́b láŋsə́ bə̀ ma'ǹ bəd, kə̀ levi kun bəd tá, Yohana sunú, boò dɛ̀rə̀: «Ám gə́, ń nɛ́ɛ̀réè?» 20Yohana məə nwɔŋ í'ǹmbə̀ sé, zá bàà nyɛdkè dág: «Máára mə́ kùmsə̀n Krístù gá.»
21Bə̀ dɛ̀rə̀: «Tə́ kàangə́, ń nɛ́ɛ̀réè gú? Ń Eliyaì
Bít Yohana kè' í', bàà: «Ə́ùwə́, mə́ oò gá.»
Bít bə̀ dɛ̀rə̀: «Ámda ń kùmsə̀n Vɛnɛ́b gbantumsə̀ aa Musa gám nwɔŋ oò reè?» Kè' í' bə̀: «Ə́ùwə́.»
22Kàanyée gə́, bə̀ dɛ̀rə̀: «Tə́ kàangə́, ámdə ń nɛ́ɛ̀réè gú? Kè' ǹ í' bə́ kúnú, bɔ̀b bàà dá báà bí' nɛ́b aa bə̀ tùm báà rə nwɔŋá. Ám gə́, ń zíg yíl ámbə̀ ń nɛ́ɛ̀réè gú?»
23Yohana kè' í' bə̀ kə̀ nwɔŋ aa Vɛnɛ́b gbantumsə̀ aa bə̀ dɛ̀rə̀ Esaya rə bàà: «Máára mə́ kùmsə̀n nɛ́ŋ váàndo aa tə́ kpə̀ə́ǹ páàn fɔ̀gú, tə́ baàn: ‹Ìì kùd Báátììkpɛ̀ŋ kpaŋ̀á, ìì mà'ù kpaŋ̀ bəd kíìn wɔ̀ɔ̀lə̀ sɔ̀ɔ̀nkè!› » roó.
24Nɛ́b bəraa bə̀ tùmà Yohana səǹ də, Farisa bəd gə̀b tə́ŋə́ wərà. 25Bə̀ dɛ̀d Yohana: «Dáà ń Krístù sé, sínkɔ̀ Eliya sé, sínkɔ̀ Vɛnɛ́b gbantumsə̀ aa Musa gám nwɔŋ oò rə síngə́, kə̀ níìbə̀ ń tə́ taà nɛ́b bəd baptisma piìn gú?»
26Yohana kè' í' bə̀ gə́, bàà: «Máá gə́, mə́ tə́ ii baptisma piìn kə̀ wəl diìŋá. Zá Nɛ́ŋə̀ Nə́ŋ̀ tə́ aí tə́ŋú, nɛ́ŋə̀ aarə, íí gàbə̀ sé. 27Tóò yaànnà máá bòórú, zá máá gə́, mə́ də́ŋ oò bə̀ tábə́ kaasə́ biìnmbə̀ dunə́ sé.»
28In bəraa rə kóólé, taà Betaniya bìlú, Urdun nwuu naà gúuú, zɔ̀ŋ aa Yohana pii nɛ́b bəd baptisma bəroó.
Yéésù kùmsə̀n Vɛnɛ́b Bɛ̀rə̀wàá
29Nwúndù oòrə, Yohana bé' Yéésù tóò yaànà oò səǹ gə́, bít bàà: «Ìì ɛ̀g Vɛnɛ́b Bɛ̀rə̀wà aa pà' tə́ nɛ́b bəd invaksə́ zá'ǹ doó. 30Mə́ gám Nwɔŋ aarə nɛ́ŋə̀ aarə yílú, mə́ bàà: ‹Nɛ́ŋ Váàndo Nə́ŋ̀ tóò yaànà máá bòórú. Zá oòra kùmsə̀n nɛ́d gbàáro máá númú. Kàandə, má kuùm gə́, éèn kùmì máá númú, bɔ̀b bə́ŋ̀ bə̀ lɛ̀b mə́ sé.› 31Oòrə tə́ nɛ́ɛ̀réè sɔ̀g, gàb mə́ bèrə̀ sé. Zá mə́ yaà nɛ́b bəd baptisma piìnmbə̀ kə̀ wəl diìŋá, bɔ̀b máà mà' nɛ́b Israila bə̀ bəd boò gàbə̀ kúnú.»
32-33Bít Yohana bàà: «Oò gə́, tə́ nɛ́ɛ̀réè sɔ̀g, mə́ gàbə̀ sé. Zá Vɛnɛ́b aa tùm máà, máà pii nɛ́b bəd baptisma kə̀ wəl diìŋ də, bàà máà: ‹Ń dá bé'ǹ Nwul Gìdń dáà síìmmà lɛgə́ poú, yaà dá kuùm kə̀ oò tá. Nɛ́ŋə̀ aarə, dá sə̀n nɛ́b bəd baptisma piìn kə̀ Nwul Gìdńná.› Yohana bàà: ‹Mə́ bé' Nwul Gìdń símà lɛgə́ poú, kìínmbə̀ mìrə̀ gə́blə̀ kíin, bít yaà kùm kə̀ oò tá.› 34Mə́ bé'à in aarə yàá kə̀ yíl máá bìá, bít mə́ bàà taà Nɛ́ŋ Váàndo aarə kùmsə̀n Vɛnɛ́b Wàá.»
Yéésù nɛ́b sáànmbə̀ bəraa éèn sɔ̀d doó
35Nwúndù oòrə, Yohana kùm wərə̀ ní sɔ̀ŋ, kə̀ nɛ́b sáànmbə̀ oò bəd iira. 36Zɔ̀ŋ aa Yohana bé' Yéésù tə́ taàn kàangə́, bàà:
«Ìì ɛ̀ga, nɛ́ŋə̀ aa yée kùmsə̀n Vɛnɛ́b Bɛ̀rə̀wàá.»
37Yohana nɛ́b sáànmbə̀ bəraa iirə rə, ìì kìì nwɔŋ aa tə́ baàn də gə́, bít ìì bàg taà Yéésù ra. 38Yéésù lìb bí' núù gə́, bé' bə̀ tə́ù bagǹ bòórú, dɛ̀d bə̀:
«Íí tə́ níì saàn gú?» Kè' bə̀ í'ù, bə̀ bàà: «Ń ləə tə́ bá, Nɛ̀ná?»
39Kè' í' bə̀, bàà:
«Ìì yaà kúnú, bít íí dá zɔ̀ŋ aa mə́ ləə bərə kíìn bé'nàá.»
Kàanyée gə́, ìì ɛ̀m taá, dáì bé'à zɔ̀ŋ aa ləə bəroó. Bít kùm bə̀ tá'à sɛŋ aa nyɛ́d númú rə kə̀ oò tá (Sɛŋ də, bɔ̀b tə́ ba' naarə nyàm bídń bìá).
40 Nɛ́b sáànmbə̀ bəraa iirə, ìì kìì Yohana nwɔŋ, bít ìì bàg Yéésù rə, nɛ́ŋə̀ nə́ŋ̀ boò tə́ŋú, bə̀ dɛ̀rə̀ Andre, Simon Piyɛr kudvɛɛ̀lá. 41Éèn Andre ɛ̀m dáá bɔ̀b níí oò Simon da, bít bàà:
«Bə́ bɔ̀bà Nɛ́ŋə̀ aa Vɛnɛ́b tɔ̀bə̀ gààd kílə́m yílə́ rə yàá.» (Nə́gə́l aarə, í' tə́ baànmbə̀ Krístù.)
42Bít pà' àà Simon Yéésù sunú. Yéésù ɛ̀gə̀ gə́, bít bàà:
«Ámda ń kùmsə̀n Simon, Yohana wàà váàndoá, bə̀ dá n dɛdǹ Kefas.» (Nə́gə́l aarə, í' tə́ baànmbə̀ Piyɛr.)
Yéésù dɛ̀d Filip kə̀ Natanayɛl tá
43Nwúndù oòrə, Yéésù zíg ɛɛ̀mbə̀ Galili yɛ́b ba. Ɛ̀m dáá bɔ̀b Filip gə́, bít bàà: «M̀ bàg mə́ kúnú, bít ǹ kùm nɛ́d sáànmbə̀ mə́ra!»
44(Filip də, nɛ́d Bɛdsaida bìlə́ bìá; bìl aa Andre ləə rú kə̀ Piyɛr tə́ roó.) 45Dáà yaànà númú gə́, Filip dáá bɔ̀b Natanayɛl la, bít bààù:
«Bə́ bɔ̀bà Nɛ́ŋə̀ aa Musa gám nwɔŋ oò indaŋ̀mbə̀ núúboòrú, bít Vɛnɛ́b gbantumsə̀ bəd kɔ̀, bə̀ gám nwɔŋ oò roó. Nɛ́ŋə̀ aarə Yéésù ra, Yusufu wàá, nɛ́d Nazaratu bìlə́ bìá.»
46Natanayɛl bààù: «Insɔ̀ɔ̀nkè nə́ŋ̀ dáà béení báàn vúgǹmbə̀ Nazaratu bìlə́ wa?» Filip kè' í', bàà: «Ǹ yaà kúnú, ń dákíìn bé'nàá.»
47Zɔ̀ŋ aa Yéésù bé' Natanayɛl tóò yaànnà oò səǹ gə́, gám nwɔŋ aa yée oò yílú, bàà:
«Ìì ɛ̀ga, nɛ́ŋə̀ aa yée kùmsə̀n nɛ́d Israila bə̀ vɛ́nà, gúsuúm nə́ŋ̀má oò naà sé.»
48Natanayɛl dɛ̀rə̀: «Ééleè ń gàb mə́ taà gú?»
Yéésù kè' í'ù:
«Mə́ bé'nnà yàá, sɛŋ aa ń dììà gààm nyìì dùù, bə́ŋ̀ Filip dánnà dɛdǹnà roó.»
49Kàanyée gə́, Natanayɛl bààù:
«Nɛ̀ná, ámda ń kùmsə̀n Vɛnɛ́b Wàà vɛ́nà. Ń kùmsə̀n gààd gbà'á Israila bìá!»
50Yéésù kè' í'ù gə́, bàà:
«Mə́ bàà, mə́ bé'nnà gààm nyìì dùù rə, ḿ bàg mə́ taàì? Ń dá in gbàád kam bəraa kàŋ kàn aa bəraa rə kíìn bé'nàá!»
51Bít bàà zəg sɔ̀ŋ: «Mə́ tə́ ii kíìn baanàá, nwɔŋ sɔ̀ɔ̀ná, íí dá lɛg bé'ǹ kedkéá, bít malaika bəd dákíìn na'nàá, bít ìì dákíìn símàá, nɛ́ŋə̀ aa bə̀ dɛ̀rə̀ Nɛ́ŋ Váàndo Wàà rə yílú!»

Currently Selected:

Yohana 1: SLNT98

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy