YouVersion Logo
Search Icon

Icitendekelo 1

1
Ukutendeka
1Pa citendekelo Lesa abumbile umulu ne sonde. 2Isonde lyalifye icimfulumfulu, kabili tamwali kantu nelyo kamo. Imfifi yakupile pali bemba uwashika no mupashi#1:2 No mupashi: Ba Baibele bamo batila, “no Mupashi.” wakwa Lesa waleshinguluka pa mulu wa menshi. 3#2 Kol 4:6Elyo Lesa atile, “Nakube ulubuuto,” awe no kubuuta kwabuuta. 4Lesa amona nokuti ulubuuto lwawama. Elyo Lesa alekanya ulubuuto ne mfifi. 5Lesa ainika ulubuuto, “Akasuba,” imfifi yena ainika, “Ubushiku.” Kabili bwaila elyo bwaisaca, e bushiku bwakubalilapo.
6 # 2 Pet 3:5 Kabili Lesa atile, “Nakube ulwelele ulwakulekanya amenshi pakati, pakuti yapatulukane pabili.” 7Lesa apanga ulwelele ulwakulekanya amenshi, yamo yaba pesamba, yambi pa mulu wa lwelele. Kanshi efyo cali. 8Lesa ainika ulwelele “Umulu.” Kabili bwaila, elyo bwaisaca, e bushiku bwalenga shibili.
9Kabili Lesa atile, “Amenshi ya mwisamba lya mulu nayalongane mu ncende imo, pakuti kube umushili uwauma.” Kanshi efyo cali. 10Lesa ainike umushili uwauma ati, “Umulundu.” Elyo amenshi ayalongene mu ncende imo ati, “Bemba.” Lesa amona nokuti naciwama. 11Kabili Lesa atile, “Umulundu naupuuke ifimena ifya misango yonse, ifilimwa ifitwala imbuto mu misango yafiko, ne miti ya pesonde iyitwala ifitwalo fya mikoli mu misango yafiko.” Kanshi efyo cali. 12Elyo pa mulundu papuuka ifimena ifya misango yonse, ifilimwa ifitwala imbuto mu misango yafiko, elyo ne miti ya pesonde iyitwala ifitwalo fya mikoli mu misango yafiko. Elyo Lesa amona nokuti naciwama. 13Kabili bwaila, elyo bwaisaca, e bushiku bwalenga shitatu.
14Kabili Lesa atile, “Mu mulu namube ifisaniko ifyakulekanya akasuba no bushiku, fibe ifyakwishibilako imyaka, inshita shalekana lekana mu myaka, elyo ne nshiku, 15kabili fibe ifisaniko mu mulu ifyakuleta ulubuuto pesonde.” Kanshi efyo cali. 16Lesa epakupanga ifisaniko fibili ifikalamba. Icisaniko cakulilepo cakuteeka akasuba, elyo icacepelepo cakuteeka ubushiku. Elyo apanga ne ntanda. 17Ifisaniko Lesa afibika mu mulu pakuti fileleta ulubuuto pesonde, 18fileteeka akasuba no bushiku, kabili filelekanya ulubuuto ne mfifi. Elyo Lesa amona ukuti naciwama. 19Kabili bwaila, elyo bwaisaca, e bushiku bwalenga shine.
20Kabili Lesa atile, “Mu menshi namulesenya ifibumbwa fyabumi, ne fyuni nafilepupuka mu lwelele pa mulu we sonde.” 21Kanshi Lesa epakubumba ifibumbwa ifyabumi ifikalamba nganshi ifyaba muli bemba, ne fyabumi ifya misango yonse ifikala mu menshi ne fyuni ifya misango yonse. Elyo Lesa amona nokuti naciwama. 22Lesa afipaala, asosa ati, “Fyalaneni, mufule, mwisule bemba, ne fyuni nafisande fifule pesonde.” 23Kabili bwaila, elyo bwaisaca, e bushiku bwalenga shisano.
24Kabili Lesa atile, “Pesonde napabe ifibumbwa fyabumi mu misango yafiko, ifitekwa, ifikulaika pa mushili ne nama sha mpanga imisango yonse.” Kanshi efyo cali. 25Lesa epakupanga inama sha mpanga mu misango yashiko, ifitekwa nafyo mu misango yafiko, elyo na fyonse ifikulaika pa mushili mu misango yafiko. Elyo Lesa amona nokuti naciwama.
26 # 1 Kol 11:7 Elyo Lesa atile, “Natupange umuntu mu cata cesu, uwakupalana na ifwe. Baleteeka isabi lya mu menshi, ifyuni fya mu lwelele, ifitekwa,#1:26 Ifitekwa: Ba Baibele bamo batila, “inama sha mpanga shonse.” elyo ne fikulaika pa mushili fyonse.”
27 # Mateo 19:4; Mako 10:6 Kanshi Lesa epakubumba umuntu mu cata cakwe.
Amubumba mu cata cakwe.
Ababumba umwaume no mwanakashi.
28Lesa abapaala, elyo asosa ati, “Fyalaneni, mufule, mwisule pesonde no kupanasha. Muleteeka isabi lya mu menshi, ifyuni fya mu lwelele ne fyabumi fyonse ifyenda pa mushili.” 29Elyo Lesa atile, “Namupeela ifilimwa fya mbuto fyonse pano isonde ne miti yonse iya fitwalo umwaba inseke, efili nokuba ifyakulya fyenu. 30Kabili ku finama fya mpanga fyonse ifya pano isonde, ifyuni fya mu lwelele fyonse, ifikulaika pa mushili ne fyaba no bumi fyonse, nafipeela ifyani na mabula ya miti efyo fyakulalya.” Kanshi efyo cali. 31Lesa amona ifintu fyonse ifyo apangile ukuti nafiwama nganshi. Kabili bwaila, elyo bwaisaca, e bushiku bwalenga mutanda.

Currently Selected:

Icitendekelo 1: ILL15

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy