یونس 4:5

یونس ۴:۵ گیلکی

یونس، نینوا جَا بیرون بوشو و ایتأ جا کی شرقٚ طرفٚ شهر نهَه‌بو، زیمینٚ سر خوره سایه‌بانی چأکوده و اونٚ جیر منتظر بینیشته تا بیدینه او شهرٚ سر چی اَیه.
گیلکی: کیتاب مقدّس به گیلکی
Share