MATHAI 1
ZEMEBSI

MATHAI 1

1
Isua Kiria Ka’ntibe
(Luk 3.23-38)
1Abrahambe chana, zai Dabidbe chana Isua Krista je piakeube rasam tak â aigum lei.
2Abrahambe ne Isaakbe je piakeu, zai Isaakbe ne Jakobbe je piakeu, Jakobbe ne Judabe benai pe sikiname je piakeu lei; 3zai Judabe ne Tamarle dagene Perezbe benai Zerabe je piakeu, zai Perezbe ne Hezronbe je piakeu, zai Hezronbe ne Rambe je piakeu lei; 4zai Rambe ne Amminadabe je piakeu, zai Amminadabe ne Nashonbe je piakeu zai Nashonbe ne Salmonbe je piakeu lei; 5zai Salmonbe ne Rahable dagene Boazbe je piakeu, zai Boazbe ne Ruthle dagene Obedbe je piakeu, zai Obedbe ne Jessibe je piakeu lei.
6Zai Jessibe ne heguang Dabidbe je piakeu, zai heguang Dabidbe ne Uriabe nâu dagene Solomonbe je piakeu lei; 7zai Solomonbe ne Rehoboambe je piakeu, zai Rehoboambe ne Abijabe je piakeu, zai Abijabe ne Asapbe je piakeu lei. 8Zai Asapbe ne Jehoshaphatbe je piakeu, zai Jehoshaphatbe ne Jorambe je piakeu, zai Jorambe ne Uzziabe je piakeu lei. 9Zai Uzziabe ne Jothambe je piakeu, zai Jothambe ne Ahazbe je piakeu, zai Ahazbe ne Hezekiabe je piakeu lei. 10Zai Hezekiabe ne Manassebe je piakeu, zai Manassebe ne Amonbe je piakeu, zai Amonbe ne Josiabe je piakeu lei. 11Zai Babilonram ge penui je kebang hangge nguagaibe ting ge Josiabe ne Jekoniabe benai pe sikiname je piakeu lei.
12Zai Babilonram ’mbe penui je nguatatlube chângge, Jekoniabe ne Shealtielbe je piakeu, zai Shealtielbe ne Zerubbabelbe je piakeu lei. 13Zai Zerubbabelbe ne Abiudbe je piakeu, zai Abiudbe ne Eliakimbe je piakeu, zai Eliakimbe ne Azorbe ze piakeu lei. 14Zai Azorbe ne Zadokbe je piakeu, zai Zadokbe ne Akimbe je piakeu, zai Akimbe ne Eliudbe je piakeu lei. 15Zai Eliudbe ne Eleazarbe je piakeu, zai Eleazarbe ne Matthanbe je piakeu lei; zai Matthanbe ne Jakobbe je piakeu lei. 16Zai Jakobbe ne Josepbe Marile napeu je piakeu, zai chi Marile dagene Isua je piakeu lei, Krista kacheubepeu zeu.
17Chidadege rehei wangkeube leine Abrahambe gene Dabidbe chang ze rehei kereu ze medai lei; zai Dabidbe gene Babilon ’mbe penui ze kebang chang ra tatbe chang ze rehei kereu ze medai lei; zai Babilon ’mbe penui je kebang chang ra nguatatbe gene Krista ting ze rehei kereu ze medai lei.
Isua je Lungkeube
(Luk 2.1-7)
18Zai Isua Krista je lungkeube tak â aigum lei: pe pui Marile je Josepbe nâu hangge rangbe ting, ngualung mak ze Herui Ka’nchibe gene pe pumritbe pa chî di de lei. 19Dadege pe napeu Josepbe â ziemmena ka’nchibe kau dadege miramme chî ra pa lunei mak ze, reine ze pechu sâu dai de ra pa ka’nning lei. 20Kane chigum ze pa ka’nningbe luage, pie le lau, pe mang gene Tingwang gu tinggîm angel’mpeu pe dage liâ ze, “Josepbe nang Dabidbe na, ning nâu Marile je lu ra hing se lau; pa pe pumritbe ze â Herui Ka’nchibe dagene chang daseu,” ze kacheu de lei. 21Zai pa ’mpeumi hangkat lungkeu gu, zai pe ji du Isua ze nang ’ntak kai ra lei; pa ne pe gu ziemmename je penui kahemuibe gene tew’nring gai gu daseu. 22Tingwang ne kemeume mui gene acheu ze rangbe ze tewpui ra wangchang de lei.
23“Pie le lau,
leusang ka’nchipui ’mpung gu,
’mpeumi hangkat lungkeu gu,
pe ji â Immanu-el,
ze penui ’ntak kai gu lei,”
kacheube zeu.
Immanu-el kacheube â sakakelibe ne Anui dage Hera la lei, kacheu de lei. 24Dadege Josepbe pa jeibe gene chu lu, Tingwang gu tinggîm angel’mpeu ne pechu rangbe luigum ze tew de lei, zai pe nâu hang pa lu de lei. 25Kane pe na meraibe ’mpeumi lungkeu mak tâne pe taige pa ’nna mak bam lei, zai pa ne pe ji Isua ’ntak kai de lei.

Zeme Naga CL Bible - KEMCI BIBLE

Copyright © 2013 by The Bible Society of India

Used by permission. All rights reserved worldwide.


Learn More About KEMCI BIBLE (BSI)

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.