YouVersion Logo
Search Icon

GENESIS 1

1
Thilsiam thu
1A tîra Pathianin lei leh vân a siam khân#1:1 Engkim fel thlip thlep sa veka siam nghâl ni lovin mumal a neih chhawmtîr zêl niin a ziaktu hian a sawi. 2khawvêl chuan mu leh mal a la nei lo va, tuithûkpui#1:2 Lei leh vân, boruakte hi chîm pil vektu tui awmin an hria, chu chu tuithûkpui tih hi a ni. chung pawh a thim mup a, Pathian Thlarau chuan tui chung chu a vil reng#1:2 Hebrai ṭawngin thlarau tih te, thli tih te, thaw tih te hi thu pakhat a ni. ‘Pathian thli a tleh vut vut’ tih theih a ni; ‘Thli na tak a tleh vut vut a’ a tihna a ni mai thei. a. 3Pathian chuan, “Êng lo awm rawh se,” a ti a, êng a lo awm ta mai a. #2 Kor. 4:6. 4Pathianin êng a hmuh chuan ṭha a ti hle a, êng leh thim chu a ṭhen hrang a. 5Pathianin êng chu ‘chhûn’ a vuah a, thim chu ‘zân’ a vuah a. Tlai a lo ni a, zîng a lo ni leh a: a ni khatna chu.
6Pathian chuan, “Tui leh tui ṭhen tûrin boruak zau tak vân kumkulh awm rawh se,” a ti a. #2 Pet. 3:5. 7Pathian chuan vân kumkulh#1:7 Vân dum khi satel kâwr anga thil khawng kumkulh angin an ngai. chu a siam a, kumkulh chunga tui awm leh a hnuaia tui chu a ṭhen ta a; chutiang chu a ni ta mai a. 8Pathianin kumkulh chu ‘vân’ a vuah a, tlai a lo ni a, zîng a lo ni leh a: a ni hnihna chu.
9Pathian chuan, “Vân hnuaia tui chu hmun khatah tling khâwm sela, khawmual lo lang rawh se,” a ti a. Chutiang chu a ni ta mai a. 10Pathianin khawmual chu ‘lei’ a vuah a, tui tling khâwm chu ‘tuifinriat’ a vuah a. Pathianin a han en a, ṭha a ti hle a. 11Pathian chuan, “Leiah thlai, a fang neia rah chi tinrêng te, thei, a mu neia rah chi hrang hrang#1:11 Buh te, vaimîm te, buhtun te hi fang tlang khat a ni. Thei dangte erawh chuan mu an nei a, a mu chhûnga a chi pawh chu a inphel, fang tlang khat a ni ve lo. ṭo ṭeuh rawh se,” a ti a. Chutiang chu a ni ta mai a. 12Lei aṭang chuan thlai tinrêng, fang neia rah chi tinrêng te, thei, mu neia rah hrang hrang te a lo ṭo ta a. 13Pathianin a han en chian chuan ṭha a ti hle a. Tlai a lo ni a, zîng a lo ni leh a: a ni thumna chu.
14Pathian chuan, “Chhûn leh zân awmtîr tûrin vân kumkulhah êntute awm teh se, chûng chu hun bi, ni te leh kum chhiar nân te ni sela, 15lei tiêng tûrin êntute chu vân kumkulhah chuan awm rawh se,” a ti a. Chutiang chu a ni ta mai a. 16Pathian chuan êntu lian pui pahnih leh arsite a siam a; êntu lian zâwk chu chhûna êng tûrin a ti a, a tê zâwk chu zâna êng tûrin. 17Lei ên tûr chuan Pathianin vân kumkulhah chuan êntute chu a dah a, 18thim leh êng ṭhena, chhûna êng tûr leh zâna êng tûrin. Pathian chuan a han en a, ṭha a ti hle a. 19Tlai a lo ni a, zîng a lo ni leh a: a ni lina chu.
20Pathian chuan, “Tuiah nungcha awm noh noh sela, vân kumkulh hnuaia lei chungah sava thlâwk sup sup bawk rawh se,” a ti a. Chutiang chu a ni ta mai a. 21Pathian chuan tuifinriata sa hlauhawm pui pui te, a ruala lêng dûl dûl tinrêng te leh sava thla nei chi hrang hrangte chu a siam a. Pathianin a han en a, ṭha a ti hle a.
22Pathian chuan mal a sâwm a, “Inthlah pung zêl ula, pung duah duah rawh u, tuifinriatah khat ula; leia savate pawh pung chiam rawh se,” a ti a. 23Tlai a lo ni a, zîng a lo ni leh a: a ni ngana chu.
24“Leian thil nung tinrêng, ran te, ramsa te, leia vâk chi te lo awm noh noh rawh se,” a ti a. Chutiang chu a ni ta mai a. 25Pathian chuan ramsa te, ran te leh leia vâk chi te, thil nung tinrêng te chu a siam a. Pathianin a han en chuan ṭha a ti hle a.
26Tin, Pathian chuan, “Keimahni ang, kan anpuiin mihring#1:26 Hebrai ṭawngah Adam tih hi mihring tihna a ni, mi mal hming a ni lo. siam ila, tuifinriata sangha te, chunglêng sava te, ran te, ramsa te leh leia vâk chi zawng zawng chungah te thu nei teh se,” a ti a. #1 Kor. 11:7; Mt. 19:4; Mk. 10:6. 27Pathian chuan amah angin mihring, mipa leh hmeichhia a siam a, Pathian anpui ngeiin a siam a ni. #Gen. 5:1,2.
28Pathian chuan anni chu mal a sâwm a, an hnênah, “Fanau neiin lo pung deuh deuh rawh u; lei hi luah khat ula, nei vek rawh u; tuifinriata sangha te, chunglêng sava te leh leia thil nung awm zawng zawng chungah thu nei bawk rawh u,” a ti a.
29Pathian chuan heti hian a ti bawk: “Ngai teh u, in ei atân leia thlai, a fanga rah te; thei, a mu neia rah te ka pe a che u; 30leia ran zawng zawng te, chunglêng sava te leh nungcha lei chunga vâk chi te ei atân hnimhring ka pe bawk a ni,” tiin. Chutiang chu a ni ta mai a. 31Pathian chuan a thilsiam zawng zawng chu a hmuhin ṭha a ti êm êm a. Tlai a lo ni a, zîng a lo ni leh a: a ni rukna chu.

Currently Selected:

GENESIS 1: MIZCLBSI

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy