Kolosserne 2
NB

Kolosserne 2

2
Omsorgen for menighetens fremgang og vekst
1For jeg vil at dere skal vite hvor stor strid jeg har for dere og for dem i Laodikea og alle de andre som ikke selv har sett mitt ansikt, #4:13,15. Fil 1:30. 4:3. Åp 1:11. 3:14. 2at deres hjerter må bli trøstet, så de kan knyttes sammen i kjærlighet, og nå fram til hele rikdommen av den fullvisse innsikt, til kunnskap om Guds mysterium*, som er Kristus. #1:26. 4:3. Jes 53:11. Joh 17:3.#Rom 16:25. 1Kor 1:5. Fil 1:9. *Se Matt 13:11 3I ham er alle visdommens og kunnskapens skatter skjult til stede. #Jes 45:3. Rom 11:33. 1Kor 1:24,30. 4Dette sier jeg for at ingen skal bedra dere med lokkende tale. #Rom 16:18. Ef 5:6. 5For selv om jeg er borte fra dere i legemet, er jeg likevel hos dere i ånden. Med glede ser jeg deres gode orden og deres faste grunn i troen på Kristus. #1Kor 5:3. 14:40. 6Likesom dere altså tok imot Kristus Jesus som Herren, så vandre i ham, #Rom 10:9. Ef 4:20,21. 1Tess 4:1. 1Joh 2:6.
7rotfestet og oppbygget i ham, grunnfestet i troen slik dere har lært, rike på takk. #3:15. Ef 2:20,22. 1Tess 5:18. Jud 20. 8Se til at ingen får fanget dere med visdomslære og tomt bedrag, etter menneskers tradisjoner, etter verdens barnelærdom, og ikke etter Kristus. #Matt 15:9. Rom 16:18. Gal 4:3,9. Ef 5:6.
All frelse finnes i Kristus
9For i ham bor hele guddommens fylde legemlig.#1:19. Joh 1:14,16. 14:10. 16:15. 10Og i ham er dere blitt fylt, han som er hodet for enhver makt og myndighet. #1Kor 15:24. Ef 1:21. 11I ham er dere også blitt omskåret med en omskjærelse som ikke er gjort med hender, ved at kjødets legeme ble avlagt, ved Kristi omskjærelse, #5Mos 10:16. Jer 4:4. Rom 2:29. 6:6. Ef 4:22. 12idet dere ble begravet med ham i dåpen, og i den ble dere også reist opp med ham, ved troen på Guds kraft - han som reiste Kristus opp fra de døde. #3:1. Rom 6:4. Ef 2:6. 13Også dere var døde ved deres overtredelser og uomskårne kjød. Men Gud gjorde dere levende sammen med Kristus, idet han tilga oss alle våre overtredelser. #Rom 5:18. 8:10. Ef 2:1,5. 14Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok han bort da han naglet det til korset. #Apg 3:19. Ef 2:15. 1Pet 2:24. 15Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, da han viste seg som seierherre over dem på korset. #Luk 11:22. Joh 12:31. 16La derfor ingen dømme dere for mat eller drikke eller med hensyn til høytider eller nymånedager eller sabbat! #3Mos 11:2. Rom 14:1 ff. Gal 4:10. 17Dette er bare en skygge av det som skulle komme, men selve legemet hører Kristus til. #Heb 8:5. 10:1. 18La ingen røve seiersprisen fra dere, om noen prøver på det ved ydmykhet og engledyrkelse, idet han gir seg av med syner, blir oppblåst uten grunn av sitt kjødelige sinn, #Jer 29:8. Mark 13:5. 1Kor 9:24. Ef 5:6. 19og ikke holder fast ved ham som er hodet. Fra ham er det jo legemet vokser Guds vekst, hjulpet og holdt sammen av alle bånd og ledd. #1:18. Ef 2:21. 4:15,16. 20Når dere er døde med Kristus fra verdens barnelærdom, hvordan kan dere da - som om dere fortsatt levde i verden - la dem legge slike bud på dere: #Rom 6:3-5. 7:4. Gal 2:19. 4:3,9.
21Ta ikke! Smak ikke! Rør ikke! #1Tim 4:1-5. 22Dette er bare menneskers bud og lærdommer. For disse tingene er bestemt til å bli brukt og fortært. #Jes 29:13. Matt 15:9. Tit 1:14. 23Slikt har nok ord på seg for å være visdom, med selvvalgt gudsdyrkelse og ydmykhet og mishandling av legemet. Men det er ingen ære verd, og tjener bare til tilfredsstillelse for kjødet. #1Tim 4:3,4.

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.