Nehemiah 10:12

Nehemiah 10:12 KJV

Zaccur, Sherebiah, Shebaniah
KJV: King James Version
Share