RIGTERS 3
AFR53
3
1EN dit is #Jos. 13:2 ens.; Rigt. 2:21,22; vers 4die nasies wat die Here laat oorbly het om Israel, almal wat al die oorloë van Kanaän nie geken het nie, deur hulle op die proef te stel —
2net dat die geslagte van die kinders van Israel dit kan weet — om hulle te leer oorlog voer, ten minste die wat daar vroeër nie van geweet het nie:
3 # Jos. 13:3 vyf vorste van die Filistyne en al die Kanaäniete en Sidoniërs en Hewiete wat in die gebergte #Jos. 13:4,5Líbanon gewoon het, van die berg Baäl-Hermon af tot by die ingang na Hamat.
4Hulle was dan daar om deur hulle Israel op die proef te stel; om te weet of hulle na die gebooie van die Here wat Hy hulle vaders deur Moses beveel het, sou luister.
Ótniël bevry die volk uit die mag van die koning van Mesopotámië.
5 # Ex. 13:5; Ps. 106:35 SO het die kinders van Israel dan onder die Kanaäniete, Hetiete en Amoriete en Feresiete en Hewiete en Jebusiete gewoon,
6en #Ex. 34:16húl dogters vir hulle as vroue geneem en hulle eie dogters aan húl seuns gegee en hul gode gedien.
7 # Rigt. 2:11 En die kinders van Israel het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here en die Here hulle God vergeet en die #Rigt. 2:13Baäls en #Ex. 34:13; Deut. 16:21die heilige boomstamme gedien.
8Daarop het die toorn van die Here teen Israel ontvlam, en Hy het hulle verkoop in die hand van Kusan Risatáim, die koning van Mesopotámië, en die kinders van Israel het Kusan Risatáim agt jaar lank gedien.
9Maar toe die kinders van Israel #Rigt. 4:3; 6:6,7; 10:10; Ps. 78:34; 106:44die Here aanroep, het die Here 'n verlosser vir die kinders van Israel verwek, wat hulle verlos het: #Rigt. 1:13Ótniël, die seun van Kenas, die jonger broer van Kaleb.
10En #Rigt. 6:34; 11:29; 13:25; I Sam. 10:6,10; 11:6; 16:13die Gees van die Here het op hom gekom, en hy het Israel gerig en uitgetrek om oorlog te voer; en die Here het Kusan Risatáim, die koning van Aram, in sy hand gegee, sodat hy die oorhand oor Kusan Risatáim gekry het.
11 # Vers 30; Rigt. 5:31; 8:28 Toe kry die land rus veertig jaar lank. En Ótniël, die seun van Kenas, het gesterwe.
Ehud, die verlosser teen Moab. Samgar.
12EN die kinders van Israel het weer gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here. Toe maak die Here Eglon, #I Sam. 12:9die koning van Moab, sterk teen Israel, omdat hulle gedoen het wat verkeerd was in die oë van die Here;
13en hy versamel by hom die kinders van #I Sam. 11:1Ammon en #Rigt. 5:14; 6:3,33Ámalek. Daarop het hy weggetrek en Israel verslaan, en hulle het die #Deut. 34:3Palmstad in besit geneem.
14En die kinders van Israel het Eglon, die koning van Moab, agttien jaar lank gedien.
15Maar toe die kinders van Israel die Here aanroep, het die Here vir hulle as verlosser verwek: Ehud, die seun van Gera, die Benjaminiet, 'n man wat links was. Deur hom stuur toe die kinders van Israel die belasting aan Eglon, die koning van Moab.
16En Ehud het vir hom 'n swaard gemaak, aan twee kante skerp, een el lank, en dit onder sy klere aan sy regterheup vasgegord;
17en hy het die belasting aan Eglon, die koning van Moab, gebring; en Eglon was 'n baie vet man.
18En toe hy die belasting volledig afgelewer het, bring hy die mense wat die belasting gedra het, weg;
19maar hy self het omgedraai by die gesnede beelde wat by Gilgal was, en gesê: Ek het 'n geheime opdrag aan u, o koning! Dié sê toe: Stil! En almal wat by hom staan, het van hom af weggegaan buitentoe.
20En toe Ehud by hom inkom, terwyl hy in die koel bo-kamer sit wat vir hom alleen was, sê Ehud: Ek het 'n woord van God aan u! En toe hy van sy stoel af opstaan,
21steek Ehud sy linkerhand uit en gryp die swaard van sy regterheup af en steek dit in sy buik,
22sodat selfs die hef agter die lem ingedring het en die vet, want hy het die swaard nie uit sy buik uitgetrek nie, om die lem toegesluit en by die wond uitgepuil het.
23Toe gaan Ehud uit op die galery, maar hy het die deure van die bo-kamer agter hom gesluit en gegrendel.
24Net toe hy uitgegaan het, kom sy dienaars; en toe hulle sien en kyk: die deure van die bo-kamer was gegrendel, sê hulle: Hy is seker besig om sy voete te bedek in die koel kamer.
25En hulle het gewag totdat hulle verleë was; maar — hy het die deure van die bo-kamer nie oopgemaak nie! En toe hulle die sleutel gaan haal en oopsluit, lê hulle heer daar dood op die grond!
26Maar terwyl hulle nog talm, het Ehud ontvlug en #Vers 19die gesnede beelde verbygegaan en na Seïra ontsnap.
27En toe hy aankom, #Rigt. 6:34; I Sam. 13:3blaas hy op die ramshoring #Jos. 24:33; Rigt. 5:14op die gebergte van Efraim, en die kinders van Israel het saam met hom van die gebergte afgetrek, en hy voor hulle uit.
28Toe sê hy vir hulle: Volg my, #Rigt. 4:7,14; 7:9,15; I Sam. 17:47want die Here gee julle vyande, die Moabiete, in julle hand; en hulle het agter hom aan afgetrek en die Moabiete #Jos. 2:7; Rigt. 12:5van die driwwe van die Jordaan afgesny en niemand toegelaat om deur te gaan nie.
29En hulle het in dié tyd van Moab omtrent tienduisend man verslaan, almal goed geboude en almal dapper manne, en niemand het vrygekom nie.
30So moes Moab dan dié dag buig onder die hand van Israel; #Vers 11en die land het tagtig jaar lank gerus.
31Toe kom ná hom Samgar, die seun van Anat, wat van die Filistyne seshonderd man met 'n osdrywerstok verslaan het; #Rigt. 2:16en ook hy het Israel verlos.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Vind meer uit oorAfrikaans 1933/1953