RIGTERS 4
AFR53
4
Debóra en Barak verlos Israel van Jabin, 'n Kanaänitiese koning.
1MAAR ná die dood van Ehud #Rigt. 2:19het die kinders van Israel weer gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here.
2Daarom het die Here hulle #Deut. 32:30verkoop in die hand van #Jos. 11:1-10; 19:36; I Sam. 12:9; Ps. 83:10Jabin, die koning van Kanaän, wat in Hasor geregeer het; en sy leërowerste was Sísera, 'n inwoner van Haróset van die heidene.
3En die kinders van Israel het die Here aangeroep; want hy het negehonderd #Jos. 11:6ysterwaens gehad en #Ps. 106:42die kinders van Israel twintig jaar lank swaar verdruk.
4En Debóra, 'n profetes, die vrou van Láppidot, het in dié tyd Israel gerig;
5en sy het gesit onder die palm van Debóra, tussen #Jos. 18:25Rama en Bet-el, op #Jos. 24:33die gebergte van Efraim; en die kinders van Israel het na haar opgegaan vir regspraak.
6Toe laat sy Barak, die seun van Abinóam, uit #Jos. 19:37Kedes in Náftali, roep en sê vir hom: Het die Here, die God van Israel, nie bevel gegee nie: Gaan, trek na die berg #Jos. 19:12Tabor, en neem tienduisend man van die kinders van Náftali en van die kinders van Sébulon met jou saam?
7dan sal Ek Sísera, die leërowerste van Jabin, met sy strydwaens en sy menigte na jou, na die #Rigt. 5:21; I Kon. 18:40; Ps. 83:10spruit Kison trek, en Ek sal hom in jou hand gee.
8Maar Barak sê vir haar: As u met my saamtrek, sal ek gaan; maar as u nie met my saamtrek nie, gaan ek nie.
9Toe sê sy: Ek sal sekerlik met jou saamtrek, maar die eer sal nie joue wees op die pad wat jy sal gaan nie; want die Here sal Sísera in die hand van 'n vrou verkoop; en Debóra het opgestaan en saam met Barak na Kedes getrek.
10Daarop het Barak #Rigt. 5:18Sébulon en Náftali bymekaargeroep na Kedes toe, en tienduisend man het op sy voetspore opgetrek, en Debóra het saam met hom opgetrek.
11En Heber, #Rigt. 1:16die Keniet, het hom afgeskei van Kain, van die kinders van #Núm. 10:29Hobab, die swaer van Moses, en het sy tente opgeslaan tot by die terpentynboom by Saänáim, naby Kedes.
12En toe hulle aan Sísera berig bring dat Barak, die seun van Abinóam, na die berg Tabor opgetrek het,
13het Sísera al sy strydwaens, negehonderd ysterwaens, en al die manskappe wat by hom was, uit Haróset van die heidene na die spruit Kison bymekaargeroep.
14Daarop sê Debóra vir Barak: Maak jou klaar, want dit is die dag waarop die Here Sísera in jou hand gee. #Deut. 9:3; II Sam. 5:24; Ps. 68:8Trek die Here nie voor jou uit nie? Toe trek Barak van die berg Tabor af, en tienduisend man agter hom aan.
15 # Ps. 83:11 En die Here het Sísera met al die waens en die hele leër deur die skerpte van die swaard in verwarring gebring voor Barak uit, en Sísera het van sy wa afgeklim en te voet gevlug.
16Maar Barak het die waens en die leër agternagejaag tot by Haróset van die heidene, en die hele leër van Sísera het deur die skerpte van die swaard geval; daar het selfs nie een oorgebly nie.
17Toe vlug Sísera te voet na die tent van Jael, die vrou van Heber, die Keniet; want daar was vrede tussen Jabin, die koning van Hasor, en die huis van Heber, die Keniet.
18En Jael het uitgegaan Sísera tegemoet en vir hom gesê: Draai uit, my heer, draai uit na my! Moenie bang wees nie! En hy het na haar uitgedraai, na die tent, en sy het hom met 'n kombers toegemaak.
19Daarop sê hy vir haar: Gee my tog 'n bietjie water om te drink, want ek het dors; sy maak toe die melksak oop en laat hom daaruit drink en maak hom weer toe.
20En hy sê vir haar: Gaan staan by die tentdeur, en as iemand kom en jou vra en sê: Is hier iemand? antwoord dan: Nee.
21Toe neem Jael, die vrou van Heber, 'n tentpen en vat die hamer in haar hand en gaan stilletjies na hom en dryf die pen terwyl hy vas aan die slaap was dwarsdeur die slaap van sy hoof, sodat dit in die grond indring. So het hy dan bewusteloos geword en gesterwe.
22En kyk, terwyl Barak Sísera agtervolg, gaan Jael uit hom tegemoet en sê vir hom: Kom, en ek sal u die man wys wat u soek; en toe hy by haar inkom, lê Sísera daar dood, met die pen deur die slaap van sy hoof!
23So #Vers 15het God dan op dié dag Jabin, die koning van Kanaän, voor die kinders van Israel onderwerp.
24En die hand van die kinders van Israel het al swaarder gaan druk op Jabin, die koning van Kanaän, totdat hulle Jabin, die koning van Kanaän, uitgeroei het.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Vind meer uit oorAfrikaans 1933/1953