RIGTERS 2
AFR53
2
Die Engel van God bestraf Israel by Bogim.
1TOE trek die Engel van die Here van Gilgal op na Bogim en sê: Ek het julle uit Egipte laat optrek en julle gebring in die land wat Ek julle vaders met 'n eed beloof het, en gesê: #Deut. 31:16Ek sal my verbond met julle in ewigheid nie verbreek nie;
2maar #Deut. 7:2julle mag geen verbond met die inwoners van hierdie land maak nie; #Deut. 12:3hulle altare moet julle omgooi. Maar julle het nie na my stem geluister nie. Wat het julle nou gedoen?
3So sê Ek dan ook: Ek sal hulle nie voor julle uit verdrywe nie, sodat hulle vyande vir julle sal wees, #Rigt. 3:6en hulle gode 'n strik vir julle.
4En terwyl die Engel van die Here met hierdie woorde al die kinders van Israel toespreek, het die volk hulle stem verhef en geween;
5en hulle het dié plek Bogim genoem en daar aan die Here geoffer.
Algemene beskrywing van Israel se geskiedenis in die tyd van die rigters.
6DAARNA het #Tot vers 9: Jos. 24:28-31Josua die volk laat gaan, en die kinders van Israel het elkeen na sy erfdeel getrek om die land in besit te neem.
7En die volk het die Here gedien al die dae van Josua en al die dae van die oudstes wat ná Josua nog in die lewe was, en al die groot werke van die Here gesien het wat Hy vir Israel gedoen het.
8Maar Josua, die seun van Nun, die kneg van die Here, het gesterwe, honderd-en-tien jaar oud;
9en hulle het hom begrawe op die gebied van sy erfdeel in Timnat-Heres, #Jos. 24:30,33op die gebergte van Efraim, noord van die berg Gaäs.
10En toe ook daardie hele geslag by hulle vaders versamel is, staan daar 'n ander geslag ná hulle op wat #Ex. 5:2; I Sam. 2:12; Gal. 4:8; I Thes. 4:5; II Thes. 1:8die Here en ook die werk wat Hy vir Israel gedoen het, nie geken het nie.
11En die kinders van Israel het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here: hulle het die Baäls gedien
12en die Here, die God van hulle vaders, verlaat wat hulle uit Egipteland uitgelei het, en hulle het agter #Deut. 6:14ander gode aan geloop, van die gode van die volke wat rondom hulle was, en hulle daarvoor neergebuig en die Here geterg.
13Maar toe hulle die Here verlaat en #Rigt. 3:7; 10:6; I Sam. 7:4; Ps. 106:36die Baäl en die Astártes dien,
14het #Ps. 106:40die toorn van die Here teen Israel ontvlam, #II Kon. 17:20en Hy het hulle oorgegee in die hand van rowers wat hulle beroof het; en #Deut. 32:30Hy het hulle verkoop in die hand van hulle vyande rondom, sodat hulle nie meer kon standhou voor hulle vyande nie.
15Waarheen hulle ook al uittrek, was die hand van die Here teen hulle ten kwade, soos die Here gespreek #Lev. 26; Deut. 28en soos die Here vir hulle gesweer het. Maar wanneer hulle dan in groot benoudheid raak,
16 # Rigt. 3:9,15; I Sam. 12:11; Hand. 13:20 verwek die Here rigters wat hulle verlos uit die hand van hulle berowers.
17Na hulle rigters het hulle egter ook nie geluister nie, maar #Ex. 34:15; Rigt. 8:33agter ander gode aan gehoereer en hulle daarvoor neergebuig; gou het hulle afgewyk van die weg wat hulle vaders bewandel het in gehoorsaamheid aan die gebooie van die Here: so het hulle nie gedoen nie.
18En wanneer die Here vir hulle rigters verwek, #Jos. 1:5was die Here met die rigter om hulle te verlos uit die hand van hul vyande al die dae van die rigter, omdat #Deut. 32:36; Jona 3:10die Here medelyde gehad het vanweë hulle #Ex. 2:24; 6:4gekerm oor hulle verdrukkers en hulle verdringers.
19Maar #Rigt. 3:11; 4:1; 8:33wanneer die rigter dood was, het hulle nog erger as hulle vaders gehandel deur agter ander gode aan te loop, om hulle te dien en hulle daarvoor neer te buig: hulle het niks laat vaar van hulle handelinge en van hulle hardnekkige wandel nie.
20Daarom het die toorn van die Here teen Israel ontvlam, en Hy het gesê: Omdat hierdie nasie my verbond wat Ek hulle vaders beveel het, oortree en na my stem nie luister nie,
21 # Jos. 23:13 sal Ek ook verder geeneen van die nasies wat Josua by sy dood laat oorbly het, voor hulle uit verdrywe nie —
22 # Rigt. 3:1,4 om Israel deur hulle #Ex. 15:25op die proef te stel, of hulle die weg van die Here sal hou deur daarin te wandel soos hulle vaders dit gehou het, of nie.
23Daarom het die Here daardie nasies laat oorbly sonder om hulle dadelik te verdrywe, en hulle nie in die hand van Josua gegee nie.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Vind meer uit oorAfrikaans 1933/1953