YouVersion Logo
Search Icon

Bible Versions

WẼNNAAM SEBRE 2014

Mossi

TƖƲƲSG KOƐƐGA

B boonda seb‑kãngã tɩ Wẽnnaam sebre. Seb‑kãngã vẽnegda tõnd Wẽnnaam tagsg sẽn yaa bũmb ninga. Zãmsg nins sẽn be a pʋgẽ yaa sɩda. Wẽnnaam yam‑yãkr nins sẽn be a pʋgẽ ka tõe n viig ye. Wẽnnaam sebrã kõta ninsaal buudã fãa vẽenem, n wilgd‑a sor ning a sẽn na n tũ n ta Wẽnnaam yam n paam fãagre. Ned ning sẽn karemd‑a seb‑kãngã paamda sũ‑noogo, la raood paoosgo. Sebrã leb n wilgda tõnd arzãn sore, la bug‑tẽng sore. Sebrã gill fãa koe‑zu‑kãseng yaa t'a gomda a Kiris yelle.

Tõnd tog n karemd‑a‑la daar fãa, la d tagsd a goamã yelle, n tõog n maan sẽn noom Wẽnnaam. Wẽnnaam sebrã tara yõod ninsaal buudã fãa vɩɩm yĩng dũni zugu, la yaa seb‑kãng la b na n tall n kao ned kam fãa bʋʋdo, n keo ned kam fãa wa sẽn zems a tʋʋmã. Bala, daar n wate, tɩ nebã fãa na n yals Wẽnnaam taoor tɩ b bʋ bʋʋdo.

Wẽnnaam sebrã yaa toor ne sɛb a taabã. Bala, a ka sebr sẽn gomd Wẽnnaam yell ye, a yaa sebre, Wẽnnaam sẽn gomd ne ninsaala. Wẽnnaam dɩka yʋʋm wʋsg n tũnug neb buud toor‑toor n gome. Baa ne sẽn yaa neb buud toor‑toor n gʋls sebrã t'a yaa sɛb buud toor‑toorã, b fãa koeesã zemsda taaba.

B welga Wẽnnaam sebrã buk a yiibu:

Pipi soabã yaa Kãab‑kʋdgã. Kãab‑kʋdgã wilgda Wẽnnaam sẽn maan pipi kaoolã bãmb ne ninsaal sʋka, n vigl tõod toor‑toor ninsaal sẽn tog n sak n paam lagem‑n‑ta‑sõng ne bãmb a Wẽnnaam, la a tõog n vɩɩmd vɩɩm sẽn yaa tɩrg yẽnda ne a to sʋka. D yãtame tɩ Kãab‑kʋdgã pʋga, yaa tõnd yaab a Abrahaam n yɩ pipi soab Wẽnnaam sẽn boole, n maan kaool ne yẽnda ne a yagensã, la d yãtame me tɩ Wẽnnaam tũnuga a Moyiis n kõ b tõodã ninsaal yĩnga.

Yiibẽ soabã yaa Kãab‑paalgã.

Kãab‑kʋdgã rag n segenda kãab‑paalgã waoongo. Kãab‑paalgã sɩngda ne a Zezi Kiris rogmã. A tara sɛb 27, la tõe n weel‑a‑la sags a naase.

Pipi sɛb a naasã yaa Koe‑nood nins sẽn gomd a Zezi vɩɩmã ne b tʋʋma tẽng zug ka kibare.

Yiibẽ soabã yaa tẽn‑tʋmdbã tʋʋm sebr sẽn wilgd Sɩɩg‑sõng sẽn sig karen‑biisã zutu, n kõ‑b pãng tɩ b tõog n vigl Kiris kaorengã, la b tõog n kɩt tɩ koe‑noogã saag dũniyã gilli.

Tãabẽ soabã yaa sɛb 21 tẽn‑tʋmdbã sẽn gʋls n tʋm a Kiris tẽedbã n na n paas‑b raoodo, la b sagl‑ba, la b wilg‑b Kiris tẽed sẽn tog n vɩɩmd a tẽebã vɩɩm to‑to, la sẽn tog n maan bũmb ninsi.

Naasẽ soabã yaa Vẽnegr sebrã sẽn wilgd dũniyã sɛɛb sẽn na n yɩ to‑to, la Kiris sẽn na n lebg n wa wã, la Wẽnnaam naamã pukri. Vẽnegr sebrã kell n wilgda Kiris tẽedbã tẽedbã sẽn na n wa yɩ a soaba, la neb nins sẽn ka tẽed‑b Kirisã baoosg sẽn na n wa yɩ a soaba. Kãab‑paalgã yaa kãab‑nood nins Wẽnnaam sẽn dag n kãab tɩ be Kãab‑kʋdgã pʋgẽ wã pidsgu, ninsaal fãagr yĩnga. Tõnd sã n karem Galat‑rãmbã 4.4‑5 wã pʋga, b yeela beenẽ yaa:

«La wakat sẽn ta, Wẽnnaam tʋma b bi-riblã tɩ pag rog-ba, n dog-b tõogã pʋgẽ, tɩ b tõe n yols neb nins sẽn dag n be tõogã yembd pʋgẽ, n tõog n deeg tõnd n maan Wẽnnaam kamba.»

B sẽn gʋls Wẽnnaam sebrã, a sɩngr a tãag a baoosgo, yaa sẽn na n yɩl tɩ tõnd tẽ la dsak n deeg t'a Zeezi yaa Kiris, n yaa Wẽnnaam Bi‑ribla, tɩ tõnd na vɩɩm sẽn ka sɛt bãmb yʋʋrã maasem yĩnga. (Karrm‑y Zã 20.31)

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy