YouVersion Logo
Search Icon

Kãab-Paalgã Bilgri 

Seb-kãngã boondame tɩ kãab-paalga. Bala sẽn deng rẽnda kãab-kʋdg n dag n be n tũud a Moyiis tõogã. La kãab-kʋdgã dag n segenda kãab-paalgã waoongo, kãab-paalg ning sẽn sɩngd ne a Zezi Kirist rogmã. 

Kãab-paalgã tara sɛb 27 d sẽn tõe n welg sags a naase: 

1) Pipi sɛb a naasã, yaa koe-noog sẽn gomd a Zezi vɩɩm la b tʋʋm tẽng zug ka wã yelle. 

2) Yaa Tʋʋmã sebr sẽn wilg Sɩɩg-sõng sẽn sig karen-biisã zutu, la b sẽn sõng tẽn-tʋmdbã tɩ b tõog n vigl Kirist kaorengã, la b kɩt t'a saag dũni gilli.

3) Sɛb 21 b sẽn gʋls n tʋm Kirist tẽedbã, n na n paas b raoodo, la b sagl-ba, la b wilg-b Kirist tẽed sẽn tog n vɩ to-to la a maan bũmb ninsi.

4) Vẽnegr sebrã sẽn wilgd dũni saab sẽn na n yɩ to-to, la Wẽnnaam naamã pukri, la Kirist tẽedbã sẽn na n yɩ a soaba, la sẽn ka tẽed-b Kiristã baoosg sẽn na n yɩ to-to. 

Kãab-paalgã gʋlsa ne gɛrk goama. Gʋlsdbã wʋsg sẽn yɩ Zuif-rãmba, la Kirist kaorengã sẽn tongd ne kãab-kʋdgã kaorengã yĩnga, b mi n yãkda kãab-kʋdgã goam n kẽes kãab-paalgẽ wã, n na n paam n bils bũmb kẽere. Kãab-kʋdgã koeesã gʋlsa pipi ne hebre, tɩ b yaool n dees-a ne gɛrk. Reesgã yĩng kɩtame tɩ wakat kẽere, goamã ka yembr zãng fasɩ ne taab ye. 

Kirist kaorengã yell sẽn be kãab-paalgã pʋgẽ wã wilgdame tɩ fãagrã yaa ninsaalb buud fãa yĩnga. Fãagrã yaa tẽeb yelle, bala a yaa kũun Wẽnnaam sẽn kõt zaalem. La nebã fãa yaool n tõe n paama tẽebo. Dẽ, ned ka be n ka tõe n paam fãagr ye. 

Kirist yɩɩ maoong vugr tãa, tɩ ned ning fãa sẽn tẽed bãmb tõe n paam arzanã n kẽ. 

Bãmb na n lebg n waame. Ka tɩ le fãag neb yɛs ye, la yaa tɩ kao dũni bʋʋdo, n keo ned kam fãa wa sẽn zems a tʋʋmde. Bala yaa bãmb la rĩm-dãmb Dĩma la zu-soben-dãmb Zu-soaba. 


Bible Society of Burkina Faso

MOONT98 PUBLISHER

Learn More

Other Versions by Bible Society of Burkina Faso

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy