YouVersion Logo
Search Icon

KUNNAFONI

Sɛbɛn min b'i bolo ten, o ye Layidukura ye. Egiliziw ka forobabaara lo. Egilizi Katoliki ni Egilizi Porotɛsitanw le jɛnna k'u bolo don nyɔgɔn bolo janko a ka se ka yɛlɛma julakan na. An fana ye dɛmɛli sɔrɔ kosɛbɛ ka bɔ “Alliance Biblique Universelle” mɔgɔw fɛ. An jigi b'a la ko yan ni saan damani Ala ka kuma bɛɛ bɛna sɔrɔ julakan na, kretinyɛw ka se k'a kalan batoli tuma na walima mɔgɔw kalan tuma na. An b'a nyini aw fɛ aw k'an dɛmɛ cogo bɛɛ la, aw ka Ala dali an ye.

Aw bɛna taamasinyɛ dɔw ye sɛbɛ nin kɔnɔ. Dɔw bɛ kɛ i n'a fɔ lolofitini, ka bila kuma dɔw kɔfɛ minw faamu ka gwɛlɛ dɔɔni. O b'a yira k'o kuma nunu kɔrɔ bɛ fɔ sɛbɛn nin laban yɔrɔ la. O taamasinyɛ filɛ nin ye: *g**.

Kuma dɔw fana bɛ sɔrɔ taamasinyɛ fila nin cɛman [...] o kɔrɔ k'o kuma nunu tɛ sɔrɔ fɔlɔfɔlɔ kitabuw bɛɛ kɔnɔ.

Kitabu nin kɔnɔ, tɔgɔ dɔw sɛbɛncogo filɛ nin ye. Abraham ye Ibrayima ye. David ye Dawuda ye. Isaac ye Isiyaka ye. Marie ye Mariyamu ye. Mo@ise ye Musa ye. Noé ye Nuhun ye. Salomon ye Solomani ye. Jacob ye Yakuba ye. Joseph ye Yusufu ye. 


Bible Society of Burkina Faso

JULNT94 PUBLISHER

Learn More

Other Versions by Bible Society of Burkina Faso

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy