മലയാളം ബൈബിള്‍ (MALIRV)

മലയാളം [Malayalam]

Read Version: മലയാളം ബൈബിള്‍

Status of the project:

  • Stage 1 - Initial Drafting by Mother Tongue Translators -- Completed
  • Stage 2 - Community Checking by Church -- Completed
  • Stage 3 - Local Consultant (Theologian/Linguist) Checking -- Completed
  • Stage 4 - Church Network Leaders Checking -- Completed
  • Stage 5 - Further Quality Checking -- In Progress

For updates and typo reports, please see FreeBiblesIndia.com or eBible.org.

Publisher

Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd.

Other Versions from This Publisher

इंडियन रिवाइज्ड वर्जन (IRV) उर्दू - 2019इंडियन रीवाइज्ड वर्जन (IRV) - मराठीपवित्र बाइबिलঅসমীয়া বাইবেলইণ্ডিয়ান ৰিভাইচ ভাৰচন (IRV) আচামিচ - 2019ইন্ডিয়ান রিভাইজড ভার্সন (IRV) - বেঙ্গলীਇੰਡਿਅਨ ਰਿਵਾਇਜ਼ਡ ਵਰਜ਼ਨ (IRV) - ਪੰਜਾਬੀଓଡିଆ ବାଇବେଲஇண்டியன் ரிவைஸ்டு வெர்ஸன் (IRV) - தமிழ்ఇండియన్ రివైజ్డ్ వెర్షన్ (IRV) - తెలుగు -2019ಇಂಡಿಯನ್ ರಿವೈಜ್ಡ್ ವರ್ಸನ್ (IRV) - ಕನ್ನಡ - 2019മലയാളം ബൈബിള്‍

Available Versions

Total Versions:2,205
Total Languages:1,505

Make it your Bible

Highlight or Bookmark your favorite verses, make Verse Images that you can share, and attach public or private Notes to Bible passages.

Create Your Free Account

Free Reading Plans and Devotionals

Bible Plans help you engage with God's Word every day, a little at a time.

Browse All Plans

Download the Free Bible App

Tens of millions of people are using the Bible App™ to make God's Word a part of their daily lives. Download the free app and access your bookmarks, notes, and reading plans from anywhere. Enjoy hundreds of versions, including audio, all on your mobile device.