Свето Писмо (Гаврилова) 1990

Macedonian

ЗБОР ДВА ЗА СВЕТОТО ПИСМО (БИБЛИЈА) 1990

Светото Писмо, наречено уште и иблија во своето основио значење претставува поим »книги«. Всушност тоа содржи 77 книги пишувани од Божји праведници, избраници, пророци и апостоли со Божјо вдахновение. Заради тоа Библијата е нарецена Свето Писмо.

Стариот Завет го претставуваат 50 книги, а  Новиот Завет 27 книги.

Во 1988 година беше издаден Новиот Завет во нов превод на Архиепископ Гаврил, а целата Библија беше издадена од United Bible Societies (UBS) во 1990 година. Таа беше позната како „Гаврилова“ Библија.

© Библиско Здружение на Р. Македонија 1990, 2016

WORDS ABOUT THE HOLY SCRIPTURES (BIBLE) 1990

The Holy Scriptures, also called The Bible in its basics meaning is synonymous with books. In fact this Orthodox Bible contains 77 books written by God's righteous elect, the prophets and apostles of God with inspiration. This is why the Bible is known as the Holy Scriptures

The Old Testament  represents 50 books, and  The New Testament  27 books.

The new translation of the New Testament by Archbishop Gavril was published in 1988, and the whole Bible was published by the British and Foreign Bible Society (BFBS) for the United Bible Societies (UBS) in 1990. It was known as Gavril's Bible.

An audio version of the New Testament was also made.

© Bible Society of the Republic of Macedonia 1990, 2016 


Bible Society of the Republic of Macedonia

MK1990 PUBLISHER

Other Versions by Bible Society of the Republic of Macedonia

Get the YouVersion Bible App

Save verses, read offline, watch teaching clips, and more!