Свето Писмо (Гаврилова) 1990 (MK1990)

Македонски [Macedonian]

Read Version: Свето Писмо (Гаврилова) 1990Audio Bible: Свето Писмо (Гаврилова) 1990

Свето Писмо („Гаврилова“ Библија) 1990

Во 1988 година беше издаден Новиот Завет во нов превод на Архиепископ Гаврил, а целата Библија беше издадена од United Bible Societies (UBS) во 1990 година. Таа беше позната како „Гаврилова“ Библија, а воедно одобрена и со благослов на Светиот Архиерејски Синод на Македонската Православна Црква.

Врз основа на овој превод снимено е аудио издание на Новиот Завет, во интерпретација на Симон Беличанец и Анета Трпевска.

Доколку си заинтересиран да добиеш печатено издание, те молам исконтактирај го Библиското здружение на Република Македонија во Скопје.

© Библиско Здружение на Р. Македонија 1990, 2017


Macedonian Bible (Gavril's Bible) 1990

A new translation of the New Testament by Archbishop Gavril was published in 1988, and the whole Bible was published by the United Bible Societies (UBS) in 1990. It was known as “Gavril’s” Bible and was authorised by the Holy Synod of Hierarchs of the Macedonian Orthodox Church. 

An audio edition was produced for the New Testament of this translation, which was narrated by Simon Belichanec and Aneta Trpevska.

If you are interested in obtaining a printed copy, please contact the Macedonian Bible Society in Skopje.

© Bible Society of the Republic of Macedonia 1990, 2017

Publisher

Bible Society of the Republic of Macedonia

Other Versions from This Publisher

Свето Евангелие 2008Свето Писмо (Гаврилова) 1990Свето Писмо: Стандардна Библија 2006 (66 книги)Свето Писмо: Стандардна Библија 2006 (со девтероканонски книги)

Available Versions

Total Versions:2,443
Total Languages:1,684

Make it your Bible

Highlight or Bookmark your favorite verses, make Verse Images that you can share, and attach public or private Notes to Bible passages.

Create Your Free Account

Free Reading Plans and Devotionals

Bible Plans help you engage with God's Word every day, a little at a time.

Browse All Plans

Download the Free Bible App

Tens of millions of people are using the Bible App™ to make God's Word a part of their daily lives. Download the free app and access your bookmarks, notes, and reading plans from anywhere. Enjoy hundreds of versions, including audio, all on your mobile device.