Mga Taga-Efeso 4:26

Bible Verse of the Day - day 85 - image 36817 (Mga Taga-Efeso 4:26)