Mga Katuruan Ni Hesus

Mga Katuruan Ni Hesus

ARAW 1 NG 7

Ang Mga Mapalad
Nangaral si Hesus sa maraming tao at mga tagasunod Niya tungkol sa kung sino ang mapalad.

Tanong 1: Bakit mahirap maunawaan ang mga aral na tinatawag na Ang Mga Mapalad?

Tanong 2: Magkuwento ng isang pagkakataon kung saan ginamit mo ang isa sa mga prinsipyo sa Ang Mga Mapalad at nag-ani ka ng biyaya sa iyong buhay.

Tanong 3: Ano ang magiging hitsura ng grupo ng mga tagasunod ni Hesus kung mamumuhay tayo na ayon sa katotohanan ng mga aral na ito?

Banal na Kasulatan

Tungkol sa Gabay na ito

Mga Katuruan Ni Hesus

Maraming bagay ang itinuro ni Hesus – walang hanggang pagpapala, pangangalunya, pananalangin, at iba pa. Ano ang kahulugan nito sa kasalukuyang panahon? Isang maikling video ng katuruan ni Hesus ang mapapanood bawat araw...

Nais naming pasalamatan ang GNPI Philippines sa pagbibigay ng planong ito. Para sa higit pang impormasyon, pakibisita ang: http://gnpiphilippines.org/

Tungkol sa Naglathala