Mga Himala Ni Hesus

Mga Himala Ni Hesus

ARAW 1 NG 9

Ang Unang Himala ni Hesus




Gumawa ng himala si Jesus sa isang kasal. Ginawa niyang alak ang tubig.

Tanong 1: Anong mga tradisyon sa kasal ang ginagawa sa inyo?

Tanong 2: Paano natin matutulungan ang isa’t-isa na maalala na kaparat-dapat nating ipagdiwang ang walang hanggang kaligayahang ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon?

Tanong 3: Nagbunga ba ng iyong pananampalataya kay Hesus sa kuwentong ito? Kung hindi, ano kaya ang dahilan sa iyong palagay?

Banal na Kasulatan

Tungkol sa Gabay na ito

Mga Himala Ni Hesus

Pag-aralan ang mga himalang ginawa ni Hesus na pawang nagpakilala ng Kaniyang pagiging Anak ng Diyos. Mapapanood ang isang maikling video ng natatanging himala sa bawat araw ng gabay na ito.

Nais naming pasalamatan ang GNPI Philippines sa pagbibigay ng planong ito. Para sa higit pang impormasyon, pakibisita ang: http://gnpiphilippines.org/

Tungkol sa Naglathala