Paglakad Kasama Ni Hesus (Tiyaga)

Debosyonal

Tiyaga at Pasensya

Nais ng Panginoon na tayo ay maging matiyaga. Ang ibig sabihin ng salitang "tiyaga" ay magpursige sa mga mahihirap na sitwasyon. Ang kabaligtaran ng "tiyaga" ay "dismaya." Ang pagpupursige ay isang mahalagang katangian ng buhay ng isang may-gulang na Kristiyano. Kung walang tiyaga, mahihirapan tayong makamit ang isang layunin. Ang tiyaga ay nangangahulugan din ng pagtitiis sa pag-gawa. Hindi ibig sabihin na nakahiga lang tayo sa malambot na upuan habang naghihintay na may gawin ang Diyos. Makikita natin ang larawan ng pagtitiis na ito sa mga kawal na nahaharap sa digmaan (Heb. 12:1), sa masisipag na langgam na nagdadala ng pagkain sa mga pinagtataguan nito (Prov. 6:6-11), at sa mga kuhol na masugid na tumatawid sa mataas na pader.

Iba ang tiyaga sa pasensya. Ang pagtitiyaga ay pakikitungo sa mga sitwasyon, habang ang pasensya ay pakikitungo sa mga tao. Ang isang tao ay maaaring magtiis ng mahihirap na sitwasyon ngunit nawawalan ng pasensya sa mga mahal sa buhay. Nagtiyaga si Moises laban kay Haring Paraon ng Ehipto ngunit nawalan ng pasensya sa mga taong pinamunuan niya (Bil. 20:1–12). Maaaring maglabas ang Diyos ng tubig mula sa bato, ngunit hindi Niya mapipilit si Moises na maging mapasensya. Ang pasensya ay may kaugnayan sa pagpipigil sa sarili (Prov. 25:28).

Gayunpaman, ang pagtitiyaga at pasensya ay dapat na magkasabay kung gusto nating lumago nang mabuti sa espirituwal. Maaaring ibalik ng Panginoong Hesus ang mga tainga ni Malcus, at ang ginawa ng Panginoong Hesus ay awtomatikong nagpabago sa puso ni Pedro (Lucas 22:50-51). Gayundin, ang Panginoong Hesus ay maaaring gumawa ng mga himala ng pagpapagaling para sa isang taong may sakit (kung iyon ang Kanyang kalooban), ngunit ang pinakadakilang himala ng Diyos ay hindi ang kumpletong paggaling sa sakit kundi ang iyong pagtitiyaga at pasensya sa pagharap sa sakit.

Bilang pagtatapos, nais ng Panginoon na tayong lahat ay magtiyaga sa lahat ng pagkakataon. Gawin mong buong sikap ang lahat, at magtatagumpay ka sa Panginoon.

Pagninilay:

1. Sa anong mga paraan ka madalas nahihirapang magtiyaga? Sa anong mga paraan naging mahirap para sa iyo ang pag papasensya?

2. Ano ang madalas na pumipigil sa iyo na magpasensya at maging matiyaga?

Aplikasyon:

Magtiyaga sa lahat ng sitwasyon at maging mapagpasensya sa mga nakapaligid sa iyo.