Hanapin Ang Kaligayahan Kay Cristo – Serye 3

Araw 1 ng 7 • Babasahin para sa araw na ito

Debosyonal

Ang kahungkagan sa puso ni Phil Jackson

2 Mapapasa-inyo ang lahat ng mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh. (Deuteronomio 28:2)

Si Phil Jackson ay naging coach ng Chicago Bulls basketball team noong panahon ni Michael Jordan. Bago naging coach, naglaro si Jackson para sa New York Knicks noong 1970s. Sa kanyang panahon sa Knicks, nanalo ang kanyang koponan sa laro. Naabot na ni Phil ang kanyang pinakamataas na layunin, isang pangarap na lagi niyang gustong makamit mula pagkabata. Isang araw siya ay nasa New York, at lumabas siya upang ipagdiwang ang tagumpay kasama ang kanyang mga kaibigan at pamilya. Napuno ng mga sikat na tao tulad nina Robert Redford at Dustin Hoffman ang kainan.

Gayunpaman, sa halip na matuwa, narito ang isinulat ni Jackson tungkol sa kanyang damdamin: "Ang malalim na koneksyon sa aking mga kasamahan sa koponan na naranasan ko sa Los Angeles ay tila isang malayong alaala. Sa halip na mapuno ako ng kagalakan, ang pakiramdam ko ay wala itong laman at nalilito ako. Ano ito? Paulit-ulit kong kinakausap ang sarili ko. Ito ba ang dapat magbigay sa akin ng kaligayahan? Dapat mayroon itong kasagutan.” Nang maglaon ay napagtanto ni Jackson kung ano ang nawawala sa kanya. Isinulat niya, "Ang nawawala ay ang espirituwal na direksyon."

Pagninilay: Ang pusong nakatutok sa mukha ng Diyos ay isang hindi matatawaran na kaloob na matatamasa ng mga mananampalataya. Hindi mahalaga kung gaano kalaki ang tagumpay na makukuha natin sa mundong ito, ngunit may higit na kagalakan kaysa sa mga bagay na ito, ito ay ang pagiging malapit sa Diyos.

Kapag sumuko tayo at nanampalataya, masusumpungan natin ang kagalakan sa pagkakaroon ng relasyon sa Diyos at kapayapaan sa puso.

(Susan Sutton)