Mateo 18:27

Mateo 18:27 ASND

Naawa sa kanya ang hari, kaya pinatawad na lang siya sa kanyang utang at pinauwi.
ASND: Ang Salita ng Dios
Ibahagi

Mga Libreng Babasahing Gabay at Debosyonal na may kaugnayan sa Mateo 18:27