Josue 19
ASND
19
Ang Lupaing Ibinigay sa Lahi ni Simeon
1Ang ikalawang pinartihan ng lupa ay ang sambahayan ng lahi ni Simeon. Ang lupain nila ay nasa gitna ng lupaing ibinigay sa lahi ni Juda. 2Kasama rito ang Beersheba (o Sheba),#19:2 Beersheba (o Sheba): o, Beersheba, Sheba. Molada, 3Hazar Shual, Bala, Ezem, 4Eltolad, Betul, Horma, 5Ziklag, Bet Marcabot, Hazar Susa, 6Bet Lebaot at Sharuhen – 13 bayan kasama ang mga baryo sa paligid nito. 7Dagdag pa rito ang Ayin, Rimon, Eter at Ashan – 4 na bayan, kasama ang lahat ng mga baryo sa paligid nito, 8hanggang sa Baalat Beer (na siyang Rama) sa Negev.
Ito ang lupaing natanggap ng lahi ni Simeon na hinati-hati ayon sa bawat sambahayan. 9Ang ibang bahagi ng lupang ito ay galing sa parte ng lahi ni Juda dahil ang ibinigay sa kanila ay sobrang maluwang para sa kanila. Kaya natanggap ng lahi ni Simeon ang kanilang lupain sa gitna ng lupain ng lahi ni Juda.
Ang Lupaing Ibinigay sa Lahi ni Zebulun.
10Ang ikatlong pinartihan ng lupa ay ang mga sambahayan ng lahi ni Zebulun.
Ang hangganan ng lupain nila ay nagsimula sa Sarid. 11Mula roon, papunta ito sa kanluran: sa Marala, sa Dabeshet, at patuloy sa daluyan ng tubig sa silangan ng Jokneam. 12Mula sa kabilang bahagi ng Sarid, papunta ito sa silangan sa hangganan ng Kislot Tabor, at patuloy sa Daberat hanggang Jafia. 13Mula roon, papunta ito sa silangan sa Gat Hefer, sa Et Kazin, sa Rimon at paliko papuntang Nea. 14Ang hangganan ng Zebulun sa hilaga ay dumaraan sa Hanaton at nagtatapos sa Lambak ng Ifta El: 15Lahat ay 12 bayan, kasama ang mga baryo sa paligid nito. Kasama rin ang mga bayan ng Katat, Nahalal, Shimron, Idala at Betlehem. 16Ito ang mga bayan at baryo na natanggap ng lahi ni Zebulun na hinati ayon sa bawat sambahayan.
Ang Lupaing Ibinigay sa Lahi ni Isacar
17Ang ikaapat na pinartihan ng lupa ay ang mga sambahayan ng lahi ni Isacar. 18Ito ang mga lungsod na sakop nila: Jezreel, Kesulot, Shunem, 19Hafaraim, Shion, Anaharat, 20Rabit, Kishion, Ebez, 21Remet, En Ganim, En Hada at Bet Pazez. 22Ang hangganan ng lupain ay umaabot sa Tabor, Shahazuma at sa Bet Shemesh at nagtatapos sa Ilog ng Jordan – 16 na bayan lahat, kasama ang mga baryo sa paligid nito. 23Ito ang mga bayan at baryo na natanggap ng lahi ni Isacar na hinati ayon sa bawat sambahayan.
Ang Lupaing Ibinigay sa Lahi ni Asher
24Ang ikalimang pinartihan ng lupa ay ang mga sambahayan ng lahi ni Asher. 25Ito ang mga bayan na sakop nila:
Helkat, Hali, Beten, Acshaf, 26Alamelec, Amad at Mishal. Ang hangganan nitong lupain sa kanluran ay umaabot sa Carmel at Shihor Libnat, 27paliko ito pasilangan papuntang Bet Dagon at umaabot sa Zebulun at sa Lambak ng Ifta El. Pagkatapos, papunta ito sa hilaga papuntang Bet Emek at Niel. Papunta pa ito sa hilaga hanggang Cabul, 28Ebron,#19:28 Ebron: o, Abdon. Rehob, Hammon, Kana at hanggang sa Malaking Sidon. 29Pagkatapos, liliko ito patungong Rama at sa napapaderang bayan ng Tyre, at papuntang Hosa, at nagtatapos sa Dagat ng Mediteraneo. Ang iba pang mga bayan na sakop nila ay ang Mehebel, Aczib, 30Uma, Afek at Rehob – 22 bayan lahat, kasama ang mga bayan sa paligid nito. 31Ito ang mga bayan at baryo na natanggap ng lahi ni Asher na hinati ayon sa bawat sambahayan.
Ang Lupaing Ibinigay sa Lahi ni Naftali
32Ang ikaanim na pinartihan ng lupa ay ang mga sambahayan ng lahi ni Naftali.
33Ang hangganan ng lupain nila ay nagsimula sa Helef at sa puno ng terebinto sa Zaananim papuntang Adami Nekeb at Jabneel hanggang sa Lakum, at nagtapos sa Ilog ng Jordan.
34Mula roon, paliko ito sa kanluran papuntang Aznot Tabor, pagkatapos sa Hukok, hanggang sa hangganan ng Zebulun sa timog, sa hangganan ng Asher sa kanluran at sa Ilog ng Jordan#19:34 sa Ilog ng Jordan: Ito ang nasa tekstong Griego. Sa Hebreo, sa Juda, sa Ilog ng Jordan. sa silangan. 35Ang mga napapaderang lungsod na sakop ng lupaing ito ay ang: Zidim, Zer, Hamat, Rakat, Kineret, 36Adama, Rama, Hazor, 37Kedesh, Edrei, En Hazor, 38Iron, Migdal El, Horem, Bet Anat at Bet Shemesh – 19 na bayan lahat, kasama ang mga baryo sa paligid nito. 39Iyon ang mga bayan at baryo na natanggap ng lahi ni Naftali na hinati ayon sa bawat sambahayan.
Ang Lupaing Ibinigay sa Angkan ni Dan
40Ang ikapitong pinartihan ng lupa ay ang mga sambahayan ng lahi ni Dan. 41Ito ang mga bayan na sakop nila: Zora, Estaol, Ir Shemesh, 42Shaalabin, Ayalon, Itla, 43Elon, Timnah, Ekron, 44Elteke, Gibeton, Baalat, 45Jehud, Bene Berak, Gat Rimon, 46Me Jarkon at Rakon, pati rin ang lupain na nakaharap sa Jopa. 47Nahirapan ang mga lahi ni Dan sa pag-agaw ng lupain nila, kaya nilusob nila ang Leshem#19:47 Leshem: o, Laish. at pinatay ang mga naninirahan dito. Naagaw nila ito at doon sila tumira. Pinalitan nila ang pangalan nito ng Dan ayon sa pangalan ng ninuno nilang si Dan.
48Ito ang mga bayan at baryo na natanggap ng lahi ni Dan na hinati ayon sa bawat sambahayan.
Ang Lupaing Ibinigay kay Josue
49Pagkatapos hatiin ng mga Israelita ang lupain nila, binigyan nila si Josue na anak ni Nun ng bahagi niya. 50Ayon sa iniutos ng Panginoon, ibinigay nila sa kanya ang bayan na hinihiling niya – ang Timnat Sera sa kabundukan ng Efraim. Ipinatayo niyang muli ang bayan at doon tumira. 51Ang naghati-hati ng lupain ay sina Eleazar na pari, Josue na anak ni Nun at ang mga pinuno ng bawat lahi ng Israel. Ginawa nila ito sa pamamagitan ng palabunutan sa presensya ng Panginoon, sa pintuan ng Toldang Tipanan doon sa Shilo. Kaya natapos na ang paghahati ng lupain.

Ang Salita ng Dios (Tagalog Contemporary Bible)

Copyright © 2009, 2011, 2014, 2015 by Biblica, Inc. ®

Used by permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Ang Salita ng Dios