2 Pedro 3:6

2 Pedro 3:6 ASND

At sa pamamagitan din ng tubig, bumaha sa mundo at nalipol ang lahat.
ASND: Ang Salita ng Dios
Ibahagi

Mga Libreng Babasahing Gabay at Debosyonal na may kaugnayan sa 2 Pedro 3:6