พระเยซูคือใคร

พระเยซูคือใคร

3 วัน

แผนการอ่านนี้จะอธิบายถึงบทบาทของพระเยซูในฐานะศาสดา ปุโรหิต และพระมหากษัตริย์

ผู้เผยแพร่

ขอขอบคุณ Time of Grace Ministry ที่จัดทำแผนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม: https://timeofgrace.org/welcome-to-time-of-grace/?togipsrc=youversion&togpreselect=1-2

เกี่ยวกับผู้เผยแพร่