พระคัมภีร์มีชีวิต

พระคัมภีร์มีชีวิต

7 วัน

นับตั้งแต่เริ่มต้น พระวจนะของพระเจ้าได้ฟื้นฟูจิตวิญญาณของผู้เชื่อ และพระองค์ยังทรงกระทำอยู่จนถึงวันนี้ ในแผนการอ่าน 7 วันนี้ ให้เราร่วมกันสรรเสริญพลังในการเปลี่ยนแปลงชีวิตอันยิ่งใหญ่ของพระวจนะ โดยพิจารณาว่าพระเจ้าได้ทรงใช้พระคัมภีร์เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์และชีวิตของคนทั่วโลกได้อย่างไร

ผู้เผยแพร่

ต้นฉบับแผนการอ่านนี้ เขียนขึ้นและเผยแพร่โดย YouVersion

เกี่ยวกับผู้เผยแพร่

มากกว่า 25000 คนที่อ่านจบแล้ว