Ma‸htehˍ li‸ 1

1
Yeˍsuˆ Hkri‸ ve awˬ ceuˬ awˬ hkʼaˇ teˇ hpaˍ 
1Li‸ chi lehˬ, Aˍbraˍhanˍ ve awˬ yaˇ leh Daˍviˆ ve awˬ yaˇ hpeh‸ ve Yeˍsuˆ Hkri‸ ve awˬ ceuˬ awˬ hkʼaˇ teˇ caˉ peuˬ teˇ caˉ ya‸ la ve awˬ lawn bvuh‸ taˍ ve li‸ hpeh‸ ve yoˬ.
2-6aAˍbraˍhanˍ ve awˬ yaˇ lehˬ Iˉcaˆ yoˬ. Iˉcaˆ ve awˬ yaˇ lehˬ Yaˍkoˆ yoˬ. Yaˍkoˆ ve awˬ yaˇ lehˬ, Yuˇda‸ leh yawˇ ve awˬ viˉ awˬ nyi teˇ hpaˍ yoˬ. Yuˇda‸ ve awˬ yaˇ lehˬ, awˬ miˇ ma Taˍmaˍ lo paw la ve Hpaˍrehˆ leh Seˍraˆ yoˬ. Hpaˍrehˆ ve awˬ yaˇ lehˬ Heˍsaˍronˍ yoˬ. Heˍsaˍronˍ ve awˬ yaˇ lehˬ Aˍranˍ yoˬ. Aˍranˍ ve awˬ yaˇ lehˬ Aˍmiˆnaˍdaˆ yoˬ. Aˍmiˆnaˍdaˆ ve awˬ yaˇ lehˬ Naˍsonˍ yoˬ. Naˍsonˍ ve awˬ yaˇ lehˬ Saˍlaˍmonˍ yoˬ. Saˍlaˍmonˍ ve awˬ yaˇ lehˬ, awˬ miˇ ma Raˍhkaˆ lo paw la ve Bawˇzaˆ yoˬ. Bawˇzaˆ ve awˬ yaˇ lehˬ, awˬ miˇ ma Ruˉhtaˆ lo paw la ve Awˇbehˆ yoˬ. Awˇbehˆ ve awˬ yaˇ lehˬ Yeˍsehˇ yoˬ. Yeˍsehˇ ve awˬ yaˇ lehˬ hkunˉ hawˉ hkanˇ Daˍviˆ yoˬ.
6b-11Daˍviˆ ve awˬ yaˇ lehˬ, Uˇriˇya‸ ve awˬ miˇ ma hpeh‸ jaw ve yaˇ miˇ teˇ gʼaˇ lo paw la ve Sawˉla‸monˍ yoˬ. Sawˉla‸monˍ ve awˬ yaˇ lehˬ Rawˇbaoˍ yoˬ. Rawˇbaoˍ ve awˬ yaˇ lehˬ Aˍbiˉya‸ yoˬ. Aˍbiˉya‸ ve awˬ yaˇ lehˬ Aˍsaˆ yoˬ. Aˍsaˆ ve awˬ yaˇ lehˬ Yawˇsaˍhpaˆ yoˬ. Yawˇsaˍhpaˆ ve awˬ yaˇ lehˬ Yaˍhawˇranˍ yoˬ. Yaˍhawˇranˍ ve awˬ yaˇ lehˬ Awˇsiˆ yoˬ. Awˇsiˆ ve awˬ yaˇ lehˬ Yoˇtanˍ yoˬ. Yoˇtanˍ ve awˬ yaˇ lehˬ Aˍhkaˆ yoˬ, Aˍhkaˆ ve awˬ yaˇ lehˬ Heˍsaˍkiˆ yoˬ. Heˍsaˍkiˆ ve awˬ yaˇ lehˬ Maˍnaˍseˍ yoˬ. Maˍnaˍseˍ ve awˬ yaˇ lehˬ Aˍmonˍ yoˬ. Aˍmonˍ ve awˬ yaˇ lehˬ Yoˇsiˆ yoˬ. Yoˇsiˆ ve awˬ yaˇ lehˬ Baˍbuˍlonˍ mvuhˇmiˬ lo shu yuˬ kʼai ve teˇ co-e htaˇ, Yeˍhkawˇniˆ leh yawˇ ve awˬ viˉ awˬ nyi hui yoˬ.
12-16Baˍbuˍlonˍ mvuhˇmiˬ lo shu yawˇ hui hta‸ yuˬ kʼai peuˬ hkʼaw‸ nawˉ, Yeˍhkawˇniˆ ve awˬ yaˇ lehˬ Saˍlaˍteˍlaˆ yoˬ. Saˍlaˍteˍlaˆ ve awˬ yaˇ lehˬ Seˍruˇbeˍlaˆ yoˬ. Seˍruˇbeˍlaˆ ve awˬ yaˇ lehˬ Aˍbiˉoˆ yoˬ. Aˍbiˉoˆ ve awˬ yaˇ lehˬ Eˇlaˍkenˍ yoˬ. Eˇlaˍkenˍ ve awˬ yaˇ lehˬ Aˍcawˍ yoˬ. Aˍcawˍ ve awˬ yaˇ lehˬ Saˍdoˆ yoˬ. Saˍdoˆ ve awˬ yaˇ lehˬ Aˍhkeˍ yoˬ. Aˍhkeˍ ve awˬ yaˇ lehˬ Eˇliˍoˆ yoˬ. Eˇliˍoˆ ve awˬ yaˇ lehˬ Eˇlaˍsaˍ yoˬ. Eˇlaˍsaˍ ve awˬ yaˇ lehˬ Maˍhtanˍ yoˬ. Maˍhtanˍ ve awˬ yaˇ lehˬ Yaˍkoˆ yoˬ. Yaˍkoˆ ve awˬ yaˇ lehˬ, Maˍriˆ ve awˬ hpawˇ Yoˇseh‸ yoˬ. Maˍriˆ lehˬ Hkri‸ teh‸ kʼoˆ ve Yeˍsuˆ hta‸ paw la piˇ ve yoˬ.
17Hkʼe te leh, Aˍbraˍhanˍ hta‸ tanˬ leh Daˍviˆ ve awˬ co-e hkʼa gaˬ, teˇ chi awˇ co-e cawˬ ve yoˬ. Daˍviˆ hta‸ tanˬ leh Baˍbuˍlonˍ mvuhˇmiˬ lo shu yuˬ kʼai ve awˬ co-e hkʼa gaˬ, teˇ chi awˇ co-e cawˬ ve yoˬ. Baˍbuˍlonˍ mvuhˇ miˬ lo shu yuˬ kʼai ve hta‸ tanˬ leh Hkri‸ ve awˬ co-e hkʼa gaˬ, teˇ chi awˇ co-e cawˬ ve yoˬ.
Yeˍsuˆ Hkri‸ paw la ve
18Yeˍsuˆ Hkri‸ paw la ve awˬ lawn lehˬ chi hkʼe yoˬ. Yawˇ ve awˬ e Maˍriˆ lehˬ, Yoˇseh‸ hta‸ heuˆ tuˬ ka ti‸ te da‸ peuˬ hkʼaw‸ nawˉ, yawˇ huiˉ maˬ maˇ heuˆ da‸ sheˍ htaˇ, da‸ ve kehˬ ve Awˬ ha hpu hta‸ pa taw Maˍriˆ yaˇ hu la ve yoˬ. 19Yawˇ ve awˬ hpawˇ Yoˇseh‸ lehˬ, hteˇ ve cawˇ ve chaw hpeh‸ leh Maˍriˆ ve mehˆ hpfuhˇ maˇ luˬ piˇ gaˇ ve pa taw, yawˇ hta‸ ta‸ iˉ baˬ taˉ tuˬ dawˇ taˍ ve yoˬ. 20Yawˇ chi hkʼe dawˇ nyi chehˇ ve teˇ yanˇ, zuh‸ maˆ mawˬ ve awˬ hkʼaw lo Jawˇmawˇ Gʼuiˬsha ve mvuhˇ naw ma tcuh yaˇ teˇ gʼaˇ tawˆ la leh kʼoˆ ve, Daˍviˆ ve yaˇ Yoˇseh‸-oˬ, nawˬ ve awˬ miˇ ma Maˍriˆ hta‸ heuˆ tuˬ taˇ dawˇ haˍ. Awˬ lawn kʼo, yawˇ yaˇ hu ve lehˬ, da‸ ve kehˬ ve Awˬ ha hpu hta‸ pa taw yoˬ. 21Yawˇ yaˇ paˍ teˇ gʼaˇ paw la tuˬ leh, nawˬ yawˇ hta‸ Yeˍsuˆ teh‸ gʼa meh piˇ tuˬ yoˬ. Awˬ lawn kʼo, yawˇ ve chaw ceuˬ hta‸ yawˇ hui ve venˇbaˆ awˬ hkʼaw lo yawˇ htaiˍ hkʼaw‸ piˇ tuˬ yoˬ teh‸, mvuhˇ naw ma tcuh yaˇ kʼoˆ piˇ ve yoˬ.
22Chi hkʼa peu-eˬ hpeh‸ la ve lehˬ, Jawˇmawˇ Gʼuiˬsha yawˇ ve tcuh kaˍ paˍ teˇ gʼaˇ hta‸ cuˇ leh kʼoˆ taˍ ve tawˇ hkawˇ biˇ la tuˬ awˬ pon hpeh‸ la ve yoˬ. 23Yawˇ kʼoˆ ve,
Nyi loˬ. Yaˇ miˇ haˉ teˇ gʼaˇ yaˇ hu la leh yaˇ paˍ teˇ gʼaˇ paw la tuˬ yoˬ. Yaˇ paˍ oˇ ve hta‸ Eˇmaˍno-eˍlaˆ meh piˇ tuˬ yoˬ.
teh‸ kʼoˆ taˍ ve yoˬ. #Isy 7:14 (Eˇmaˍno-eˍlaˆ kʼoˆ ve tcuhˉ kuiˬ lehˬ, Gʼuiˬsha ngaˬ hui geh chehˇ ve yoˬ teh‸ kʼoˆ ve yoˬ.)
24Yoˇseh‸ zuh‸ nawˇ la htaˇ, Jawˇmawˇ Gʼuiˬsha ve mvuhˇ naw ma tcuh yaˇ yawˇ hta‸ kʼoˆ piˇ ve hkʼa shuˍ shuˍ te leh, yawˇ ve awˬ miˇ ma hta‸ heuˆ ve yoˬ. 25Ya‸ hkʼaˇ, yaˇ paˍ maˇ paw la sheˍ ve ceh ceh yawˇ geh maˇ zuh‸. Yaˇ paˍ oˇ ve paw la leh yawˇ hta‸ Yeˍsuˆ teh‸ meh piˇ ve yoˬ.

ที่ได้เลือกล่าสุด:

Ma‸htehˍ li‸ 1: LHBE

เน้นข้อความ

แบ่งปัน

คัดลอก

None

ต้องการเน้นข้อความที่บันทึกไว้ตลอดทั้งอุปกรณ์ของคุณหรือไม่? ลงทะเบียน หรือลงชื่อเข้าใช้

YouVersion ใช้คุกกี้สำหรับการปรับแต่งการใช้งาน และประสบการณ์ของคุณ การที่คุณได้ใช้เว็บไซต์ของเรา ถือเป็นการที่คุณยอมรับวัตถุประสงค์ของการใช้คุกกี้ ซึ่งมีคำอธิบายอยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา