โรม 1:15

โรม 1:15 THSV11

ฉะนั้นข้าพเจ้าจึงขวนขวายที่จะประกาศข่าวประเสริฐแก่พวกท่านที่อยู่ในกรุงโรมด้วย
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
แบ่งปัน