มัทธิว 28:18

แผนการอ่านพระคัมภีร์ และบทใคร่ครวญประจำวัน ตามหัวข้อมัทธิว 28:18ฟรี