โยบ 40:1

โยบ 40:1 THSV11

และพระยาห์เวห์ตรัสกับโยบว่า
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
แบ่งปัน