ปฐมกาล 9:3

ปฐมกาล 9:3 THSV11

ทุกสิ่งที่มีชีวิตเคลื่อนไหวไปมาจะเป็นอาหารของเจ้า เราจะยกของทุกอย่างให้แก่เจ้า ดังที่เรายกพืชเขียวสดให้แก่เจ้าแล้ว
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
แบ่งปัน