ปฐมกาล 1:13

ปฐมกาล 1:13 THSV11

มีเวลาเย็นและเวลาเช้า เป็นวันที่สาม
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
แบ่งปัน

แผนการอ่านพระคัมภีร์ และบทใคร่ครวญประจำวัน ตามหัวข้อปฐมกาล 1:13ฟรี