เอสรา 2:64

เอสรา 2:64 THSV11

ชุมนุมชนทั้งหมดรวมกันมี 42,360 คน
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
แบ่งปัน