2 เปโตร 2:21

2 เปโตร 2:21 THSV11

เพราะว่าถ้าพวกเขาไม่ได้รู้จักทางชอบธรรมนั้นเสียเลย ก็ยังจะดีกว่าที่พวกเขาได้รู้แล้ว แต่กลับหันหลังให้วิสุทธิบัญญัติที่ทรงมอบแก่พวกเขานั้น
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
แบ่งปัน