சங்கீதம் 91:5

சங்கீதம் 91:5 TAOVBSI

இரவில் உண்டாகும் பயங்கரத்துக்கும், பகலில் பறக்கும் அம்புக்கும்
TAOVBSI: பரிசுத்த வேதாகமம் O.V. (BSI)
பகிர்