சங்கீதம் 91:4

சங்கீதம் 91:4 TAOVBSI

அவர் தமது சிறகுகளாலே உன்னை மூடுவார்; அவர் செட்டைகளின் கீழே அடைக்கலம் புகுவாய்; அவருடைய சத்தியம் உனக்குப் பரிசையும் கேடகமுமாகும்.
TAOVBSI: பரிசுத்த வேதாகமம் O.V. (BSI)
பகிர்