சங்கீதம் 91:3

சங்கீதம் 91:3 TAOVBSI

அவர் உன்னை வேடனுடைய கண்ணிக்கும், பாழாக்கும் கொள்ளை நோய்க்கும் தப்புவிப்பார்.
TAOVBSI: பரிசுத்த வேதாகமம் O.V. (BSI)
பகிர்