சங்கீதம் 91:2

சங்கீதம் 91:2 TAOVBSI

நான் கர்த்தரை நோக்கி: நீர் என் அடைக்கலம், என் கோட்டை, என் தேவன், நான் நம்பியிருக்கிறவர் என்று சொல்லுவேன்.
TAOVBSI: பரிசுத்த வேதாகமம் O.V. (BSI)
பகிர்

சங்கீதம் 91:2

பகிர்