சங்கீதம் 91:1

சங்கீதம் 91:1 TAOVBSI

உன்னதமானவரின் மறைவிலிருக்கிறவன் சர்வவல்லவருடைய நிழலில் தங்குவான்.
TAOVBSI: பரிசுத்த வேதாகமம் O.V. (BSI)
பகிர்

சங்கீதம் 91:1

பகிர்

இலவச வாசிப்பு திட்டங்கள் மற்றும் தியானங்கள் சார்ந்த சங்கீதம் 91:1