யோவான் 14:1

யோவான் 14:1 TAOVBSI

உங்கள் இருதயம் கலங்காதிருப்பதாக; தேவனிடத்தில் விசுவாசமாயிருங்கள், என்னிடத்திலும் விசுவாசமாயிருங்கள்.
TAOVBSI: பரிசுத்த வேதாகமம் O.V. (BSI)
பகிர்

யோவான் 14:1

பகிர்

இலவச வாசிப்பு திட்டங்கள் மற்றும் தியானங்கள் சார்ந்த யோவான் 14:1

உங்கள் அனுபவத்தைத் தனிப்பயனாக்க YouVersion குக்கீகளைப் பயன்படுத்துகிறது. எங்கள் வலைத்தளத்தைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், எங்கள் தனியுரிமைக் கொள்கையில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி குக்கீகளைப் பயன்படுத்துவதை ஏற்கிறீர்கள்.