ஆதியாகமம் 1:23

ஆதியாகமம் 1:23 TAMILOV-BSI

சாயங்காலமும் விடியற்காலமுமாகி ஐந்தாம் நாள் ஆயிற்று.
TAMILOV-BSI: பரிசுத்த வேதாகமம் O.V. (BSI)
பகிர்