ஆதியாகமம் 1:1

ஆதியாகமம் 1:1 TAMILOV-BSI

ஆதியிலே தேவன் வானத்தையும் பூமியையும் சிருஷ்டித்தார்.
TAMILOV-BSI: பரிசுத்த வேதாகமம் O.V. (BSI)
பகிர்